16cr.jpg
Objavljeno
26. studenoga 2019.

8. SAVJETOVANJE O MORSKOJ TEHNOLOGIJI in memoriam akademiku Zlatku Winkleru / 8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MARINE TECHNOLOGY in memoriam academician Zlatko Winkler

Osmo Savjetovanje održano je 15.-16. studenog 2019. godine, kao i dosadašnja na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci / Eighth International Conference on Marine Technology was held on 15-16. November 2019, as well as the previous one at the Faculty of Engineering, University of Rijeka.

Ove je godine uz organizatora, Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci i stalnih suorganizatora, Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci i Udruge za proučavanje i razvoj pomorstva, u organizaciji sudjelovala i međunarodna institucija Fakultet za pomorstvo i promet Sveučilišta u Ljubljani. Uz pojačani međunarodni znanstveni odbor i značajan broj radova stranih autora, savjetovanje je dobilo međunarodni karakter. Pokrovitelj je već tradicionalno Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Razred za tehničke znanosti. Organizacijski odbor Savjetovanja bio je u sastavu: prof. dr. sc. Albert Zamarin, predsjednik, prof. dr. sc. Tomislav Mrakovčić, dopredsjednik, izv. prof. dr. sc. Marko Hadjina, tajnik, prof. emeritus Julijan Dobrinić,  prof. dr. sc. Zoran Vukić, prof. dr. sc. Jakov Dulčić, izv. prof. dr. sc. Tin Matulja, izv. prof. dr. sc. Lidija Runko Luttenberger, doc. dr. sc. Siniša Vilke, izv.prof. dr. sc. Goran Vukelić, prof. dr. sc. Elen Twrdy, i Marko Perčić, mag. ing. mech.

Od prijavljenih 43 sažetka pristiglo je 35 kompletnih radova, sa 95 autora i koautora. Dodatno su održana i tri plenarna predavanja i to iz područja: Zakonska regulative kod projektiranja, konstrukcije i upotrebe objekata morske tehnologije, Luksuzne jahte i Onečišćenje zraka sa brodova. Podneseno je 35 priopćenja kroz 6 sekcija, iz područja tehničkih znanosti iz različitih polja i grana, i to: Pomorski transport, konstrukcija i projektiranje u brodogradnji (5), Zaštita okoliša (6), Zakonski okvir, pravila i propisi, standardizacija (3), Pomorske konstrukcije i inženjerstvo (8), Materijali i kemijsko inženjerstvo (4), Autonomna plovila i podvodni inteligentni sustavi (3), Akvakultura i pomorska biologija (2) i Brodostrojarstvo (4). Plenarna predavanja, priopćenja i diskusija su održani na engleskom jeziku, dok je ceremonija otvaranja održana paralelno na hrvatskom i engleskom jeziku.

Savjetovanju je, tijekom dva dana prisustvovalo više od 100 sudionika, autora, koautora, organizatora, suorganizatora, sponzora, profesora, studenata, privrednika, uzvanika i gostiju.

Recenzirani sažetci priopćenih radova se nalaze na mrežnim stranicama Savjetovanja, a kompletni radovi će, nakon drugog kruga recenzije, biti objavljeni u specijalnom izdanju časopisa Pomorski zbornik.

 

This year, in addition to the organizer, the Faculty of Engineering of the University of Rijeka and co-organizers, the Faculty of Maritime Studies of the University of Rijeka and the Association for Research and Development of Maritime Industries, the international institution Faculty of Maritime Studies and Transport of the University of Ljubljana participated in the organization. With an enhanced international scientific committee and a considerable number of papers by foreign authors, the conference shaped international character. The sponsor is traditionally the Croatian Academy of Sciences and Arts - The Department of Technical Sciences. The Organizing Committee of the Conference was composed of: prof.  Albert Zamarin, president, prof.  Tomislav Mrakovčić, Vice-President, prof. Marko Hadjina, secretary, prof. emeritus Julijan Dobrinić, prof. Zoran Vukic, prof. Jakov Dulčić, prof. Tin Matulja, assist. prof. Lidja Runko Luttenberger, assist. prof. Siniša Vilke, assoc. prof. Goran Vukelic, prof. Elen Twrdy, and Marko Perčić.

Out of the 43 abstracts submitted, 35 complete papers were submitted, with 95 authors and co-authors. In addition, three plenary lectures were held in the field of: Regulations for the design, construction and use of marine technology facilities, Luxury yachts and Air pollution from ships. 35 communications were submitted through 6 sections, in the field of technical sciences from different fields and branches, namely: Maritime transport, construction and design in shipbuilding (5), Environmental protection (6), Legislation, rules, standardization (3), Maritime Structures and Engineering (8), Materials and Chemical Engineering (4), Autonomous Vessels and Underwater Intelligent Systems (3), Aquaculture and Marine Biology (2) and Marine Engineering (4). Plenary lectures, announcements and discussions were held in English, while the opening ceremony was held in parallel in Croatian and English.

The conference was attended by more than 100 participants, authors, co-authors, organizers, co-organizers, sponsors, professors, students, businessmen and guests.

The reviewed abstracts of the submitted papers are available on the Cenference web pages, and the complete papers, after the second stage of the review process, will be published in the special issue of the Journal of Maritime & Transportation Sciences.