16cr.jpg
Objavljeno
30. srpnja 2021.

NATJEČAJ

Natječaj za izbore u zvanja i na radna mjesta i dva naslovna izbora u suradnička zvanja

NATJEČAJ 
za izbor

1. jednog nastavnika u znanstveno-nastavno  zvanje i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Elektrotehnika, za rad na Zavodu za automatiku i elektroniku. Pristupnik treba imati odgovarajuća znanja iz područja elektronike. 

2. jednog nastavnika u znanstveno-nastavno  zvanje i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Temeljne tehničke znanosti, za rad na Zavodu za tehničku mehaniku. Pristupnik treba imati odgovarajuća znanja iz područja tehničke mehanike (mehanike krutih i deformabilnih tijela).

3. jednog nastavnika u znanstveno-nastavno  zvanje i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Elektrotehnika, za rad na Zavodu za automatiku i elektroniku. Pristupnik treba imati odgovarajuća znanja iz područja elektronike. 

4. jednog nastavnika u znanstveno-nastavno  zvanje i na radno mjesto redoviti profesor, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Računarstvo, za rad na Zavodu za računarstvo. Pristupnik treba imati odgovarajuća znanja iz područja umjetne inteligencije. 

5. jednog nastavnika u znanstveno-nastavno  zvanje i na radno mjesto redoviti profesor, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Elektrotehnika, za rad na Zavodu za automatiku i elektroniku. Pristupnik treba imati odgovarajuća znanja iz područja elektrostrojarstva. 

6. jednog nastavnika u znanstveno-nastavno  zvanje i na radno mjesto redoviti profesor, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Brodogradnja, za rad na Zavodu za brodogradnju i inženjerstvo morske tehnologije. Pristupnik treba imati odgovarajuća znanja iz područja tehnologije gradnje i održavanja plovnih i pučinskih objekata. 

7. jednog nastavnika u znanstveno-nastavno  zvanje i na radno mjesto redoviti profesor, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Brodogradnja, za rad na Zavodu za brodogradnju i inženjerstvo morske tehnologije. Pristupnik treba imati odgovarajuća znanja iz područja tehnologije gradnje i održavanja plovnih i pučinskih objekata. 
  
8. dvaju nastavnika u znanstveno-nastavna zvanja i na radna mjesta izvanredni profesor, u radnim odnosima na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Strojarstvo, za rad na Zavodu za termodinamiku i energetiku. Pristupnici trebaju imati odgovarajuća znanja iz područja procesnog i energetskog strojarstva. 

9. jednog nastavnika u znanstveno-nastavno  zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Strojarstvo, za rad na Zavodu za konstruiranje u strojarstvu. Pristupnik treba imati odgovarajuća znanja iz područja općeg strojarstva (konstrukcija). 

10. jednog nastavnika u znanstveno-nastavno  zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Strojarstvo, za rad na Zavodu za konstruiranje u strojarstvu. Pristupnik treba imati odgovarajuća znanja iz područja općeg strojarstva (konstrukcija). 

11. jednog nastavnika u znanstveno-nastavno  zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Računarstvo, za rad na Zavodu za računarstvo. Pristupnik treba imati odgovarajuća znanja iz područja obradbe informacija. 

12. jednog nastavnika u znanstveno-nastavno  zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Elektrotehnika, za rad na Zavodu za elektroenergetiku. Pristupnik treba imati odgovarajuća znanja iz područja elektroenergetike. 

13. jednog nastavnika u znanstveno-nastavno  zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Brodogradnja, za rad na Zavodu za brodogradnju i inženjerstvo morske tehnologije. Pristupnik treba imati odgovarajuća znanja iz područja hidromehanike plovnih i pučinskih objekata. 

14. jednog nastavnika u znanstveno-nastavno  zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Strojarstvo, za rad na Zavodu za materijale. Pristupnik treba imati odgovarajuća znanja iz područja proizvodnog strojarstva. 

15. jednog nastavnika u znanstveno-nastavno  zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Temeljne tehničke znanosti, za rad na Zavodu za tehničku mehaniku. Pristupnik treba imati odgovarajuća znanja iz područja tehničke mehanike (mehanike krutih i deformabilnih tijela). 

16. jednog nastavnika u znanstveno-nastavno  zvanje i na radno mjesto docent, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Strojarstvo, za rad na Zavodu za industrijsko inženjerstvo i menadžment. Pristupnik treba imati odgovarajuća znanja iz područja proizvodnog strojarstva. 

17. jednog nastavnika u nastavno  zvanje i na radno mjesto viši predavač, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno područje Prirodne znanosti, znanstveno polje Matematika, za rad na Zavodu za matematiku, fiziku i strane jezike. Pristupnik treba imati odgovarajuća znanja iz područja numeričke matematike. 

18. jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand, u radnom odnosu na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Elektrotehnika, za rad na Zavodu za automatiku i elektroniku. 

19. jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand, u radnom odnosu na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Računarstvo, za rad na Zavodu za računarstvo. 

20. jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent, u radnom odnosu na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Brodogradnja, za rad na Zavodu za brodogradnju i inženjerstvo morske tehnologije. 

21. jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent, u radnom odnosu na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Brodogradnja, za rad na Zavodu za brodogradnju i inženjerstvo morske tehnologije. 

22. jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistent, za znanstveno područje Humanističke znanosti, znanstveno polje Filologija. 

23. jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistent, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Temeljne tehničke znanosti. 

Pisanoj se prijavi na natječaj prilaže:
1.    životopis
2.    ovjerene kopije diploma
3.    popis radova i relevantne radove
4.    dokaz o ispunjavanju nužnih uvjeta za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti propisanih Odlukom Rektorskog zbora (Narodne novine br. 122/2017); odnosi se na točke od 1. do 16.
5.    dokaz o ispunjavanju nužnih uvjeta za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti propisanih Odlukom Rektorskog zbora (Narodne novine br. 123/03, 174/04, 46/07); odnosi se na točku 17.
6.    uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti – potrebnim psihofizičkim osobinama 
7.    preslika identifikacijske isprave

    Probni rad je šest mjeseci.
    Na natječaj pod jednakim uvjetima mogu se prijaviti osobe obaju spolova. Pojmovi koji imaju rodni značaj primjenjuju se jednako na osobe muškog i ženskog spola.
     Pristupnik koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu potrebnu dokumentaciju predviđenu posebnim propisom, a kojom dokazuje svoje pravo prednosti.
     Pristupnik koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17., 98/19.), dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju predviđenu člankom 103. predmetnog  Zakona, a koja dokumentacija je objavljena na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://bra¬nitelji.gov.hr/.
    Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Tehnički fakultet, Sveučilišta u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.
    Prijave se podnose najkasnije u roku od 30 dana od raspisa Natječaja u “Novom listu” odnosno “Narodnim novinama” (relevantan je rok koji zadnji istječe). 
    Prijave na natječaj se mogu dostaviti zemaljskom poštom na adresu: Sveučilište u Rijeci – Tehnički fakultet, Vukovarska 58, Rijeka ili osobno u Pisarnici Fakulteta (glavni ulaz, ista adresa).
    Povrat natječajne dokumentacije izvršit će se samo na zahtjev pristupnika, koji zahtjev pristupnik treba navesti u tekstu prijave.
    Fakultet pridržava pravo provesti testiranje kandidata, a o čemu će kandidati koji su predali pravovremene i potpune prijave na natječaj biti naknadno obaviješteni,
    Fakultet pridržava pravo poništiti natječaj i  ne izabrati ni jednog kandidata bez posebnog obrazloženja.
    Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati,
    Obavijest o ishodu natječajnog postupka će biti objavljena po završetku natječajnog postupka na: www.riteh.hr.