16cr.jpg
Objavljeno
3. srpnja 2018.

NATJEČAJ ZA IZBOR

Natječaj za izbor jednoga doktoranda u suradničko zvanje i radno mjesto asistent na znanstvenom projektu Hrvatske zaklade za znanost

NATJEČAJ

za izbor

1. jednoga doktoranda, pod mentorstvom prof. dr. sc. Anice Trp, u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent uz zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Strojarstvo, za rad na znanstvenom projektu Hrvatske zaklade za znanost, pod nazivom Povećanje energetske učinkovitosti izmjenjivača topline, voditeljica kojeg je prof. dr. sc. Anica Trp.  

Pisanoj se prijavi na natječaj prilaže:

1. životopis

2. ovjerene kopije diploma

3. popis radova i relevantne radove

4. uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti – potrebnim psihofizičkim osobinama

5.  preslika identifikacijske isprave

 

  • Na natječaj pod jednakim uvjetima mogu se prijaviti osobe obaju spolova. Pojmovi koji imaju rodni značaj primjenjuju se jednako na osobe muškog i ženskog spola.
  • Pristupnik koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu potrebnu dokumentaciju predviđenu posebnim propisom, a kojom dokazuje svoje pravo prednosti.
  • Pristupnik koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.), dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju predviđenu člankom 103. predmetnog  Zakona, a koja dokumentacija je objavljena na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://bra­nitelji.gov.hr/.
  • Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Tehnički fakultet, Sveučilišta u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka
  • Prijave se podnose najkasnije u roku od 30 dana od raspisa Natječaja u “Novom listu” odnosno “Narodnim novinama” (relevantan je rok koji zadnji istječe).