16cr.jpg
Objavljeno
17. srpnja 2020.

Natječaj za izbor

Natječaj za izbor doktoranada u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent Hrvatske zaklade za znanost

NATJEČAJ

za izbor

1. jednoga doktoranda, pod mentorstvom doc. dr. sc. Gorana Mauše, u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta, uz zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Računarstvo, za rad na znanstvenom projektu Hrvatske zaklade za znanost, pod nazivom Dizajn katalitički aktivnih peptida i peptidnih nanostruktura, voditeljica kojeg je doc. dr. sc. Daniela Kalafatović s Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci.  

2. jednoga doktoranda, pod mentorstvom prof. dr. sc. Lade Kranjčevića, u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta, uz zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Temeljne tehničke znanosti, za rad na znanstvenom projektu iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. - Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama, ugovorenog s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i uz sudjelovanje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, pod nazivom Računalni model strujanja, poplavljivanja i širenja onečišćenja u rijekama i obalnim morskim područjima, voditelj kojeg je prof. dr. sc. Lado Kranjčević.  

Pisanoj se prijavi na natječaj prilaže:

 1. životopis
 2. ovjerene kopije diploma
 3. uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti – potrebnim psihofizičkim osobinama
 4. preslika identifikacijske isprave
 • Probni rad je šest mjeseci.
 • Na natječaj pod jednakim uvjetima mogu se prijaviti osobe obaju spolova. Pojmovi koji imaju rodni značaj primjenjuju se jednako na osobe muškog i ženskog spola.
 • Pristupnik koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu potrebnu dokumentaciju predviđenu posebnim propisom, a kojom dokazuje svoje pravo prednosti.
 • Pristupnik koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.), dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju predviđenu člankom 103. predmetnog  Zakona, a koja dokumentacija je objavljena na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://bra­nitelji.gov.hr/.
 • Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Tehnički fakultet, Sveučilišta u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.
 • Prijave se podnose najkasnije u roku od 30 dana od raspisa Natječaja u “Novom listu” odnosno “Narodnim novinama” (relevantan je rok koji zadnji istječe).
 • Prijave se mogu dostaviti zemaljskom poštom ili osobno u Pisarnici Fakulteta (glavni ulaz).
 • Fakultet pridržava pravo poništiti natječaj i  ne izabrati ni jednog kandidata.