16cr.jpg
Objavljeno
5. srpnja 2024.

Natječaj za izbor

Sveučilište u Rijeci - Tehnički fakultet raspisuje

NATJEČAJ

za izbor

 

 1. Jednog nastavnika na znanstveno-nastavno radno mjesto izvanredni profesor, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Strojarstvo za rad na Zavodu za konstruiranje.
 2. Jednog suradnika na suradničko radno mjesto viši asistent, u radnom odnosu na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Računarstvo za rad na Zavodu za računarstvo.

 

Pisanoj prijavi na natječaj se prilaže:

1. životopis

2. diploma

3. popis radova i relevantne radove

4. dokaze o ispunjavanju nužnih uvjeta propisanih Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (“Narodne novine” br. 122/2017, br. 120/2021) – za točku 1.

5. identifikacijska isprava

 

 • Kandidati na natječaju moraju ispunjavati uvjete za znanstveno-nastavna radna mjesta propisane Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22) i Odlukom o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja Rektorskog zbora i Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj (NN 122/17., 120/21.) – za točku 1.,
 • Kandidati na natječaju moraju ispunjavati uvjete za suradnička radna mjesta propisane Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22) – za točku 2.,
 • Probni rad je šest mjeseci.
 • Na natječaj pod jednakim uvjetima mogu se prijaviti osobe obaju spolova. Pojmovi koji imaju rodni značaj koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.
 • Kandidati kojima hrvatski jezik nije materinji jezik moraju priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (razina B2) prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike. Kandidati koji su stekli obrazovanje izvan Republike Hrvatske, moraju dostaviti obrazloženo mišljenje nadležne agencije o inozemnoj obrazovnoj kvalifikaciji.
 • Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu potrebnu dokumentaciju predviđenu posebnim propisom, a kojom dokazuje svoje pravo prednosti.
 • Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17., 98/19., 84/21, 156/23.), dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju predviđenu člankom 103. predmetnog  Zakona, prema popisu na poveznici:
 • https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf
 • Kandidat koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21), dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju predviđenu člankom 49. predmetnog  Zakona, prema popisu na poveznici:
 • https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf
 • Prijavom na natječaj, kandidati natječaja su izričito suglasni da Tehnički fakultet, Sveučilišta u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno važećim pozitivnim pravnim propisima.
 • Prijave se podnose najkasnije u roku od 30 dana od raspisivanja natječaja u Narodnim novinama.
 • Prijave na natječaj i traženi prilozi u skeniranom obliku dostavljaju se isključivo putem elektroničke pošte, u PDF formatu na adresu: pisarnica@riteh.uniri.hr
 • Fakultet pridržava pravo provesti testiranje kandidata, a o čemu će kandidati koji su predali pravovremene i potpune prijave na natječaj biti naknadno obaviješteni.
 • Fakultet pridržava pravo poništiti natječaj i ne izabrati ni jednog kandidata, bez posebnog obrazloženja.
 • Nepotpune, nepravovremene te prijave koje ne udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja neće se razmatrati.
 • Obavijest o ishodu natječajnog postupka će biti objavljena po završetku natječajnog postupka na: www.riteh.uniri.hr