16cr.jpg
Objavljeno
3. ožujka 2023.

Natječaj za izbor jednog suradnika

Natječaj za izbor jednog suradnika na suradničko radno mjesto viši/a asistent/ica

NATJEČAJ

za izbor

 

1. za izbor jednog suradnika na suradničko radno mjesto viši asistent, u radnom odnosu na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Strojarstvo, za rad na Zavodu za industrijsko inženjerstvo i menadžment.

 

Pisanoj prijavi na natječaj se prilaže:

1. životopis

2. kopije diploma

3. popis radova i relevantne radove

4. uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti – potrebnim psihofizičkim osobinama

5. preslika identifikacijske isprave

 • Kandidati moraju ispuniti uvjete  za suradnička radna mjesta propisane Zakonom o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (NN 119/22)
 •  Probni rad je šest mjeseci.
 • Na natječaj pod jednakim uvjetima mogu se prijaviti osobe obaju spolova. Pojmovi koji imaju rodni značaj primjenjuju se jednako na osobe muškog i ženskog spola.
 • Kandidati kojima hrvatski jezik nije materinji jezik moraju priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (razina B2) prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike. Kandidati koji su stekli obrazovanje izvan Republike Hrvatske, moraju dostaviti rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije.
 •  Pristupnik koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu potrebnu dokumentaciju predviđenu posebnim propisom, a kojom dokazuje svoje pravo prednosti.
 •  Pristupnik koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17., 98/19., 24/21.), dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju predviđenu člankom 103. predmetnog  Zakona, a koja dokumentacija je objavljena na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://bra­nitelji.gov.hr/ .
 • Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Tehnički fakultet, Sveučilišta u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.
 • Prijave se podnose najkasnije u roku od 30 dana od raspisa Natječaja u “Narodnim novinama”.
 • Prijave na natječaj dostavljaju se isključivo putem elektroničke pošte, u PDF formatu na adresu: pisarnica@riteh.hr
 • Fakultet pridržava pravo provesti testiranje kandidata, a o čemu će kandidati koji su predali pravovremene i potpune prijave na natječaj biti naknadno obaviješteni,
 • Fakultet pridržava pravo poništiti natječaj i  ne izabrati ni jednog kandidata bez posebnog obrazloženja.
 • Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati,
 • Obavijest o ishodu natječajnog postupka će biti objavljena po završetku natječajnog postupka na: www.riteh.hr.