16cr.jpg
Objavljeno
2. ožujka 2023.

Natječaj za stručno radno mjesto

Natječaj za stručno radno mjesto u Računalnom centru

NATJEČAJ

za izbor

 

1. jednog zaposlenika na stručno radno mjesto I. vrste, viši stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Računarstvo, za rad u Računalnom centru.

 

Uvjeti:

 1. Razina 7.1. HKO računarskog ili informacijsko-komunikacijskog usmjerenja
 2. Poznavanje poslužiteljskih operacijskih sustava Linux i Windows
 3. Iskustvo rada s CARNet distribucijskim paketima i ISVU REST-API
 4. Iskustvo razvoja i održavanja internetskih platformi i internetskih sjedišta
 5. Poznavanje virtualizacijskih tehnologija
 6. Poznavanje skriptnih programskih jezika
 7. Poznavanje mrežnih komunikacija
 8. Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 9. Najmanje 5 godina radnog iskustva u razvoju i primjeni IT tehnologija

Pisanoj prijavi na natječaj se prilaže:

 1. životopis
 2. dokaz o traženoj stručnoj spremi (scan diplome)
 3. dokaz o poznavanju engleskog jezika (priznat će se preslika ocjena sa studija ili potpisana izjava kandidata)
 4. dokaz o autorstvu najmanje jednog internetskog sjedišta institucije
 5. identifikacijska isprava
 • Probni rad je šest mjeseci.
 • Na natječaj pod jednakim uvjetima mogu se prijaviti osobe obaju spolova. Pojmovi koji imaju rodni značaj primjenjuju se jednako na osobe muškog i ženskog spola.
 • Kandidati kojima hrvatski jezik nije materinji jezik moraju priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (razina B2) prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike. Kandidati koji su stekli obrazovanje izvan Republike Hrvatske, moraju dostaviti rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije.
 • Pristupnik koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu potrebnu dokumentaciju predviđenu posebnim propisom, a kojom dokazuje svoje pravo prednosti.
 •  Pristupnik koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17., 98/19., 24/21.), dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju predviđenu člankom 103. predmetnog  Zakona, a koja dokumentacija je objavljena na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://bra­nitelji.gov.hr/ .
 • Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Tehnički fakultet, Sveučilišta u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.
 • Prijave se podnose najkasnije u roku od 30 dana od raspisa Natječaja u “Narodnim novinama”.
 • Prijave na natječaj dostavljaju se isključivo putem elektroničke pošte, u PDF formatu na adresu: pisarnica@riteh.h
 • Fakultet zadržava pravo provođenja testiranja kandidata, a o čemu će kandidati koji su predali pravovremene i potpune prijave na natječaj biti naknadno obaviješteni.
 • Fakultet pridržava pravo poništiti natječaj i  ne izabrati ni jednog kandidata bez posebnog obrazloženja.
 • Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati,Obavijest o ishodu natječajnog postupka će biti objavljena po završetku natječajnog postupka na: www.riteh.hr.