16cr.jpg
Objavljeno
12. veljače 2020.

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto IV. vrste

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

1.) s jednim namještenikom/icom na radnom mjestu IV. vrste, spremačica (službeni naziv: radna mjesta IV. vrste), na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom.

Uvjeti:

  • završena osnovna škola
  • probni rad traje mjesec dana

Pisanoj prijavama obvezno priložiti:

  1. životopis
  2. dokaz o radnom stažu
  3. presliku osobne iskaznice
  4. presliku isprave o školskoj spremi.

Na natječaj pod jednakim uvjetima mogu se prijaviti osobe obaju spolova. Pojmovi koji imaju rodni značaj primjenjuju se jednako na osobe muškog i ženskog spola.

 Pristupnik koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu potrebnu dokumentaciju predviđenu posebnim propisom, a kojom dokazuje svoje pravo prednosti.

 Pristupnik koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.), dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju predviđenu člankom 103. predmetnog  Zakona, a koja dokumentacija je objavljena na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://bra­nitelji.gov.hr/.

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Tehnički fakultet, Sveučilišta u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Prijave se podnose najkasnije u roku od 8 dana od raspisa Natječaja u “Novom listu” odnosno “Narodnim novinama” (relevantan je rok koji zadnji istječe).

Obavijest o rezultatima izbora neće biti dostavljene svim kandidatima, već samo onima koji uđu u uži izbor i budu pozvani na razgovor.

Kandidati koji ne budu pozvani na razgovor u roku od 15 dana od zadnjeg dana za prijavu na natječaj, mogu smatrati da nisu primljeni i mogu zatražiti informaciju na broj 051 651 406.

Fakultet pridržava pravo ne izabrati ni jednog kandidata.