16cr.jpg
Objavljeno
17. srpnja 2020.

Natječaj za izbor

Natječaj za izbor u znanstveno-nastavna i suradnička zvanja i na radna mjesta

Natječaj

za izbor

1. jednog nastavnika u znanstveno-nastavno  zvanje i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstvena polja Strojarstvo i Temeljne tehničke znanosti, za rad na Zavodu za tehničku mehaniku. Pristupnik treba imati odgovarajuća znanja iz područja općeg strojarstva (konstrukcija) i tehničke mehanike (mehanike krutih i deformabilnih tijela).

2. jednog nastavnika u znanstveno-nastavno  zvanje i na radno mjesto redoviti profesor, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Temeljne tehničke znanosti, za rad na Zavodu za mehaniku fluida i računarsko inženjerstvo. Pristupnik treba imati odgovarajuća znanja iz područja mehanike fluida.

3. jednog nastavnika u znanstveno-nastavno  zvanje i na radno mjesto izvanredni profesor, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Strojarstvo, za rad na Zavodu za materijale. Pristupnik treba imati odgovarajuća znanja iz područja proizvodnog strojarstva.

4. jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Strojarstvo, za rad na Zavodu za industrijsko inženjerstvo i management. Pristupnik treba imati odgovarajuća znanja iz područja proizvodnog strojarstva.

5. dva suradnika u suradnička zvanja i na radna mjesta asistent, u radnim odnosima na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Računarstvo, za rad na Zavodu za računarstvo. Pristupnik treba posjedovati znanja iz grane umjetne inteligencije.

6. dva suradnika u naslovna suradnička zvanja asistent, za znanstveno područje Prirodne znanosti, znanstveno polje Fizika.

7. tri suradnika u naslovna suradnička zvanja asistent, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Elektrotehnika.

Pisanoj se prijavi na natječaj prilaže:

 1. životopis

 2. ovjerene kopije diploma

 3. popis radova i relevantne radove

 4. dokaz o ispunjavanju nužnih uvjeta za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti propisanih Odlukom Rektorskog zbora (Narodne novine br. 122/2017), za točke 1., 2., 3. i 4.

 5. uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti – potrebnim psihofizičkim osobinama

 6. preslika identifikacijske isprave

Za točku 4. i 5.  probni rad je šest mjeseci.

 • Na natječaj pod jednakim uvjetima mogu se prijaviti osobe obaju spolova. Pojmovi koji imaju rodni značaj primjenjuju se jednako na osobe muškog i ženskog spola.

 • Pristupnik koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu potrebnu dokumentaciju predviđenu posebnim propisom, a kojom dokazuje svoje pravo prednosti.

 • Pristupnik koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.), dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju predviđenu člankom 103. predmetnog  Zakona, a koja dokumentacija je objavljena na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://bra­nitelji.gov.hr/.

 • Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Tehnički fakultet, Sveučilišta u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

 • Prijave se podnose najkasnije u roku od 30 dana od raspisa Natječaja u “Novom listu” odnosno “Narodnim novinama” (relevantan je rok koji zadnji istječe). Prijave se mogu dostaviti zemaljskom poštom ili osobno u Pisarnici Fakulteta (glavni ulaz).

 • Fakultet pridržava pravo poništiti natječaj i  ne izabrati ni jednog kandidata.