16cr.jpg
Objavljeno
16. srpnja 2021.

NATJEČAJ

Natječaj za izbore u suradnička zvanja i zasnivanje radnog odnosa

NATJEČAJ 
za izbor

1. jednoga doktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta uz zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Temeljne tehničke znanosti, za rad na znanstvenom projektu programa Horizon 2020, pod nazivom EuroCC – National Competence Centres in Framework of EuroHPC

2. jednoga doktoranda u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta uz zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Strojarstvo, za rad na znanstvenom projektu Hrvatske zaklade za znanost, pod nazivom Modeliranje i simulacija u razvoju naprednih materijala.  

Pisanoj se prijavi na natječaj prilaže:
1.    životopis
2.    ovjerene kopije diploma
3.    popis radova i relevantne radove
4.    uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti – potrebnim psihofizičkim osobinama 
5.    preslika identifikacijske isprave


    Probni rad je šest mjeseci.
    Na natječaj pod jednakim uvjetima mogu se prijaviti osobe obaju spolova. Pojmovi koji imaju rodni značaj primjenjuju se jednako na osobe muškog i ženskog spola.
     Pristupnik koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu potrebnu dokumentaciju predviđenu posebnim propisom, a kojom dokazuje svoje pravo prednosti.
     Pristupnik koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17., 98/19.), dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju predviđenu člankom 103. predmetnog  Zakona, a koja dokumentacija je objavljena na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://bra¬nitelji.gov.hr/.
    Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Tehnički fakultet, Sveučilišta u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.
    Prijave se podnose najkasnije u roku od 30 dana od raspisa Natječaja u “Novom listu” odnosno “Narodnim novinama” (relevantan je rok koji zadnji istječe). 
    Prijave na natječaj se mogu dostaviti zemaljskom poštom na adresu: Sveučilište u Rijeci – Tehnički fakultet, Vukovarska 58, Rijeka ili osobno u Pisarnici Fakulteta (glavni ulaz, ista adresa).
    Povrat natječajne dokumentacije izvršit će se samo na zahtjev pristupnika, koji zahtjev pristupnik treba navesti u tekstu prijave.
    Fakultet pridržava pravo provesti testiranje kandidata, a o čemu će kandidati koji su predali pravovremene i potpune prijave na natječaj biti naknadno obaviješteni,
    Fakultet pridržava pravo poništiti natječaj i  ne izabrati ni jednog kandidata bez posebnog obrazloženja.
    Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati,
    Obavijest o ishodu natječajnog postupka će biti objavljena po završetku natječajnog postupka na: www.riteh.hr.