16cr.jpg
Objavljeno
8. srpnja 2024.

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Sveučilište u Rijeci-Tehnički fakultet raspisuje:

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa

 

 1. S tri zaposlenika/zaposlenice na radnom mjestu Suradnik na projektu, za rad na projetu BEYOND – Blue Economy sYnergies fOr sustaiNable Development (ugovorenog u okviru Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2021. – 2027.) na Zavodu za mehaniku fluida i računalno inženjerstvo, na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom.

 

Uvjeti:

 1. najmanje razina 7.1 HKO (inženjerskog usmjerenja, strojarstvo, brodogradnja, građevinarstvo ili sl.),
 2. radno iskustvo nije potrebno,
 3. posjedovanje prezentacijskih, organizacijskih i komunikacijskih vještina,
 4. izvrsno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 5. izvrsno poznavanje rada s uredskim programskim alatima,
 6. poželjno poznavanje rada u CAD i GIS alatima.
   

Uvjeti rada i opis poslova:

 1. osnovna inženjerske analize rada vjetro-elektrana,
 2. izrada 3D modela reljefa/batimetrije i strukturalnih objekata vjetro-elektrana,
 3. prikupljanje, obrada i analiza/sinteza (prostornih) podataka,
 4. priprema podataka za računalne simulacije i vizualizacija rezultata,
 5. pisanje i priprema tehničkih izvješća,
 6. izrada i priprema promotivnih materijala,
 7. javne prezentacije i izlaganja rezultata projekta.

 

Pisanoj prijavi na natječaj se prilaže:

 1. životopis,
 2. dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi – razina HKO (uvjet pod t.1.),
 3. važeća identifikacijska isprava.

 

 • Probni rad traje šest mjeseci.
 • Na natječaj pod jednakim uvjetima mogu se prijaviti osobe obaju spolova. Pojmovi koji imaju rodni značaj koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.
 • Kandidati kojima hrvatski jezik nije materinji jezik moraju priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (razina B2) prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike. Kandidati koji su stekli obrazovanje izvan Republike Hrvatske, moraju dostaviti obrazloženo mišljenje nadležne agencije o inozemnoj obrazovnoj kvalifikaciji.
 • Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu potrebnu dokumentaciju predviđenu posebnim propisom, a kojom dokazuje svoje pravo prednosti.
 • Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17., 98/19., 84/21, 156/23.), dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju predviđenu člankom 103. predmetnog  Zakona, prema popisu na poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf
 • Kandidat koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21), dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju predviđenu člankom 49. predmetnog  Zakona, prema popisu na poveznici:https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf
 • Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Tehnički fakultet, Sveučilišta u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno važećim pozitivnim pravnim propisima.
 • Prijave se podnose najkasnije u roku od 8 dana od raspisa natječaja na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, odnosno na web-stranicama Tehničkog fakulteta u Rijeci, www.riteh.uniri.hr (relevantan je rok koji zadnji istječe).
 • Prijave na natječaj i traženi prilozi u skeniranom obliku dostavljaju se isključivo putem elektroničke pošte, u PDF formatu na adresu: pisarnica@riteh.uniri.hr
 • Fakultet pridržava pravo provesti testiranje kandidata, a o čemu će kandidati koji su predali pravovremene i potpune prijave na natječaj biti naknadno obaviješteni.
 • Fakultet pridržava pravo poništiti natječaj i  ne izabrati ni jednog kandidata, bez posebnog obrazloženja.
 • Nepotpune, nepravovremene te prijave koje ne udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja neće se razmatrati.
 • Obavijest o ishodu natječajnog postupka će biti objavljena po završetku natječajnog postupka na: www.riteh.uniri.hr