16cr.jpg
Objavljeno
6. ožujka 2023.

Obavijest o upisu na programe razlikovne edukacije

Pristupnici će e-mailom biti obaviješteni o rezultatima Natječaja za upis na programe cjeloživotnog ućenja.
Upisi će se obavljati 14. i 15. ožujka 2023. na daljinu („on-line“) putem elektroničke pošte.

SVEUČILIŠTE U RIJECI

TEHNIČKI FAKULTET

Rijeka, 06. 03. 2023.

O B A V I J E S T

O UPISU NA PROGRAME RAZLIKOVNE EDUKACIJE za upis na sveučilišne diplomske studije strojarstva, brodogradnje, elektrotehnike i računarstva

 

PRISTUPNICI ĆE E-MAILOM, ZBOG ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA ( prema uredbi o zaštiti podataka) BITI OBAVIJEŠTENI O REZULTATIMA NATJEČAJA

Upisi će se obavljati 14. i 15. ožujka 2023. na daljinu („on-line“) putem elektroničke pošte.

Pristupnici koji su zadovoljili uvjete upisa, bit će osobno obavješteni o razultatima natječaja,  trebaju na elektroničku poštu voditelja odgovarajućeg Programa poslati sljedeće dokumente: 

  • upisni list za cjeloživotno učenje
  • presliku identifikacijske isprave (presliku osobne iskaznice),
  • sliku i potpis u *.jpeg ili*.jpg formatu,
  • dokaz o uplaćenoj školarini.

Sve dokumente potrebno je povezati u RAR ili ZIP arhivu. Arhivu je potrebno nazvati: ime_prezime.rar ili ime_prezime.zip te u ovisnosti o prijavljenom programu dostaviti na sljedeću adresu elektroničke pošte:

Za upis na „Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na sveučilišni diplomski studij Strojarstva“:  goran.gregov@riteh.hr

Za upis na „Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na sveučilišni diplomski studij Brodogradnje“: dunja.legovic@riteh.hr

Za upis na „Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na sveučilišni diplomski studij Elektrotehnike“: branka.dobras@riteh.hr

Za upis na „Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na sveučilišni diplomski studij Računarstva“: dsusanj@riteh.hr

 

Uplata školarine 530,89 Eura (4.000,00 kn) vrši se na račun Fakulteta, IBAN HR6024020061100110092, poziv na broj: 6615112-OIB polaznika, svrha doznake: ˝ŠKOLARINA ZA PROGRAM CJELOŽIVOTNOG UČENJA˝.

Kandidati koji ponovno upisuju Program (ponavljači) trebaju priložiti samo upisni list sa zaokruženim i po potrebi dopisanim nepoloženim kolegijima. Uz upisni list prilažu i  dokaz o uplaćenoj školarini u iznosu od  „broj nepoloženih kolegija“ x  106,18 Eura (800,00 kn) na navedeni račun, uz odgovarajući poziv na broj.

U slučaju nejasnoća javiti se voditelju odgovarajućeg Programa na navedenu adresu elektroničke pošte.