16cr.jpg
Objavljeno
30. siječnja 2019.

Poziv za dodjelu javnih priznanja Grada Rijeke

Gradsko vijeće Grada Rijeke objavilo je Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Rijeke u 2019. godini.

ZA KOJA SE PRIZNANJA MOGU PODNIJETI PRIJEDLOZI?

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja Grada Rijeke u 2019. godini mogu se podnijeti za:

  • Nagrade Grada Rijeke za životno djelo
  • Zlatne plakete “Grb Grada Rijeke”
  • Godišnje nagrade Grada Rijeke

TKO MOŽE PODNOSITI PRIJEDLOGE?

Prijedloge za Javna priznanja Grada Rijeke mogu podnositi:

  • građani Grada Rijeke,
  • domaće pravne osobe i
  • gradonačelnik Grada Rijeke.

KAKO SE MOGU PODNOSITI PRIJEDLOZI?

Prijedlozi se podnose u pisanom obliku na obrascu za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Rijeke u 2019. godini i moraju sadržavati popis postignuća i doprinosa radi kojih se predlaže dodjela javnog priznanja te odgovarajuću dokumentaciju (objavljene radove, analize, prikaze, kritike i ocjene, natjecateljske rezultate i sl.) kojom se potvrđuju navodi iz prijedloga.

TKO DONOSI ODLUKU O DODJELI JAVNIH PRIZNANJA GRADA RIJEKE?

Odluku o dodjeli javnih priznanja Grada Rijeke donosi Gradsko vijeće Grada Rijeke na temelju prijedloga Odbora za javna priznanja Grada Rijeke.

DO KADA SE I GDJE MOGU PODNOSITI PRIJEDLOZI?

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja s obrazloženjem i potrebnom dokumentacijom dostavljaju se poštom na adresu Grad Rijeka, Titov trg 3, s naznakom “Za dodjelu javnih priznanja Grada Rijeke” ili putem pisarnice Grada Rijeke, Titov trg 3, do ponedjeljka, 25. veljače 2019. godine.

GDJE SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE?

Informacije u vezi javnog poziva mogu se dobiti u Uredu Grada, Korzo 16, putem telefona broj 209-524 te elektroničke pošte na adresi ured-grada@rijeka.hr.