16cr.jpg
Objavljeno
3. prosinca 2020.

Prethodno savjetovanje

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u otvorenom postupku javne nabave Ev. broj: MV 4-20, naručitelja Sveučilišta u Rijeci, Tehničkog fakulteta.

Naručitelj, Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu USLUGE NAJMA SUPERRAČUNALNIH RESURSA SA ZNANSTVENOM POTPOROM PRI PROVEDBI PRORAČUNA, Ev. broj nabave: MV 4-20.

Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/2016), Naručitelj ovim putem dana 03. prosinca 2020. godine stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima dokumentaciju koja sadržava:

  • Opis predmeta nabave;
  • Tehničke specifikacije predmeta nabave;
  • Kriterije za odabir ponude;
  • Kriterij za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta;
  • Prijedlog ugovora.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će 5  (slovima: pet) dana računajući od dana objave ove dokumentacije na EOJN RH: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ i internetskim stranicama Naručitelja: http://www.riteh.uniri.hr/.

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja prethodnog  savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dostaviti Naručitelju putem EOJN RH ili na adrese e-pošte: robert.mohoric@riteh.hr, mburicredzovic@riteh.hr.

Po isteku roka od 5 (slovima: pet) dana od objave ove dokumentacije na internetskim stranicama i EOJN RH, Naručitelj će razmotriti sve pristigle  primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili  neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi izvješće, a koje će najkasnije u  roku od  7 (slovima: sedam)  dana od završetka prethodnog savjetovanja objaviti na svojim internetskim  stranicama http://www.riteh.uniri.hr/.

Cjelokupni prijedlog dokumentacije o nabavi s popratnom dokumentacijom možete  preuzeti na sljedećim linkovima: