Zavod za termodinamiku i energetiku

Published
26. svibnja 2017.

Posjeta studenata termoelektrani Plomin

U okviru terenske nastave iz predmeta „Toplinske turbine“, koji se održava na diplomskom sveučilišnom studiju strojarstva, studenti su u srijedu, 24. svibnja 2017. posjetili termoelektranu Plomin.

Tijekom posjeta, studenti su razgledali blok termoelektrane Plomin 2 snage 210 MW koji je u remontu pri čemu su otvorena kućišta visokotlačne, srednjetlačne i niskotlačne parne turbine.

U okviru remonta otvoreno je i kućište generatora električne energije te su na njemu provedeni potrebni zahvati. U sklopu ovoga posjeta studenti su posjetili i kontrolne prostorije za upravljanje blokovima Plomin 1 i Plomin 2 te su razgledali turbinski blok Plomin 1 koji je bio u radu.

Posjet je završio obilaskom postrojenja za odsumporavanje dimnih plinova i skladišta za odlaganje gipsa koji nastaje kao nusprodukt izdvajanja sumpora iz dimnih plinova.