riteh-fasada.jpg

Diplomski sveučilišni studij elektrotehnike

voditelj  doc. dr. sc. Rene Prenc

Novosti

O studiju

Uvjeti upisa

A) Uvjeti upisa na diplomske studije za kandidate koji su završili istovrsne studije:

  • najmanje 180 ECTS bodova ostvarenih na preddiplomskom sveučilišnom istovrsnom studiju (pojam odgovarajućeg istovrsnog studija ovlašteno je tumačiti Povjerenstvo za upis studenata)

Postupak i uvjeti rangiranja: prosjek nacionalnih ocjena (na 2 decimale) preddiplomskog sveučilišnog studija x 100

B) Uvjeti upisa na diplomske studije za kandidate koji su završili ne-istovrsne preddiplomske sveučilišne studije

  • najmanje 180 ECTS bodova ostvarenih na odgovarajućem preddiplomskom sveučilišnom ne - istovrsnom studiju iz područja Tehničkih znanosti (pojam odgovarajućeg studija ovlašteno je tumačiti Povjerenstvo za upis studenata),
  • završen odgovarajući program cjeloživotnog učenja za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na diplomski sveučilišni studij (pojam odgovarajućeg programa cjeloživotnog učenja ovlašteno je tumačiti Povjerenstvo za upis studenata).

Postupak i uvjeti rangiranja: prosjek nacionalnih ocjena (na 2 decimale) preddiplomskog sveučilišnog studija x 100

C) Uvjeti upisa na diplomske studije za kandidate koji su završili stručni studij:

  • najmanje 180 ECTS bodova ostvarenih na stručnom studiju (pojam odgovarajućeg studija ovlašteno je tumačiti Povjerenstvo za upis studenata),
  • završen odgovarajući program cjeloživotnog učenja za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na diplomski sveučilišni studij (pojam odgovarajućeg programa cjeloživotnog učenja ovlašteno je tumačiti Povjerenstvo za upis studenata).

Postupak i uvjeti rangiranja: prosjek nacionalnih ocjena (na 2 decimale) stručnog studija x 100
 

Informacije o mogućnosti i načinu upisa studija prijelazom s drugih visokih učilišta:
• Način upisa prijelazom s drugih visokih učilišta

Ciljevi

Diplomskim sveučilišnim studijem elektrotehnike studenti stječu potrebna usko-specijalistička znanja iz navedenih područja te su time osposobljeni za obavljanje najsloženijih inženjerskih zadaća temeljenih na znanstvenom pristupu rješavanju problema. Stječu se nova specijalistička znanja iz elektrotehnike i sposobnost njegove primjene, kao i poznavanje i primjenu drugih specijalističkih znanja iz tehnike, matematike i računarstva. Studenti usvajaju sposobnost kontinuiranog obrazovanja i samoobrazovanja, sposobnosti samostalnog istraživanja, otkrivanja novih znanja, pripreme i izvođenja eksperimenata, te tumačenja podataka. Studijem se stječu znanja i kompetencije potrebne za projektiranje novih sustava, komponenata ili procesa, te učinkovito djelovanje u ulozi vođe tima. Studijski program sličan je programima studija na inozemnim visokim učilištima uz postizanje specifičnih zahtjeva sredine za koju se prvenstveno školuju kadrovi na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. U studijski program ukomponirane su preporuke iz Bolonjske deklaracije koje se odnose na način osiguranja kvalitete studijskog programa, mobilnost pri studiranju i priznavanju diploma.

Na ovom studiju omogućena je specijalizacija u jednom od sljedećih područja: 

  • Automatika
  • Elektroenergetika

Ishodi učenja

Znanstveni pristup - elektrotehnika 

-          Primijeniti specijalistička znanja temeljena na znanstvenom pristupu iz polja elektrotehnike na rješavanje inženjerskih problema

-          Kritički ocjenjivati i raspravljati o specifičnim inženjerskim problemima

-          Razvijati nova rješenja za postavljene inženjerske probleme samostalnim istraživanjem u polju elektrotehnike

Specijalističke kompetencije - elektrotehnika 

-          Vrednovati koncepcijska rješenja za projektiranje tehničkih sustava

-          Vrednovati koncepcijska rješenja za projektiranje tehničkih procesa

-          Kritički procijeniti utjecaj karakterističnih parametara na rezultate postupaka i/ili procesa u polju elektrotehnike

Razvojni doprinos - elektrotehnika 

-          Preporučiti pristup unaprjeđenju tehničkih sustava u polju elektrotehnike

-          Preporučiti pristup unaprjeđenju tehničkih procesa u polju elektrotehnike

-          Upravljati tehničkim sustavima/postupcima/procesima

Meke vještine

-          Preuzimati etičku odgovornost tijekom izvršenja zadatka

-          Poslovno komunicirati, pregovarati te prezentirati funkcionalne cjeline

Trajanje studija

Diplomski studij je dvogodišnji studij

Akademski naziv

Po završetku studija stječe se akademski naziv magistar inženjer / magistra inženjerka elektrotehnike (mag. ing. el.).

 

IMG_0248.jpg