riteh-fasada.jpg

Poslijediplomski doktorski studiji

Voditelj  prof. dr. sc. Domagoj Lanc

O studiju

Uvjeti upisa

Na poslijediplomski doktorski studij mogu se upisati osobe koje su završile odgovarajući diplomski sveučilišni studij i stekle najmanje 300 ECTS bodova, kao i osobe koje su po studijskom sustavu prije 2005. godine završile odgovarajući sveučilišni dodiplomski studij. Osobe koje su stekle diplomu u inozemstvu, dužne su priložiti rješenje nadležnog tijela o priznavanju inozemne diplome.

Za upis na prvu godinu doktorskog studija pristupnik uz prijavni obrazac PDS-1 mora priložiti: obrazac za životopis PDS-2, ovjereni prijepis diplome prethodno završenog studija s potvrdom o ocjenama položenih ispita, ocjeni diplomskog rada i prosjeku ocjena, dvije preporuke na obrascima PDS-3, suglasnost o mentorstvu potencijalnog mentora, životopis mentora s popisom objavljenih radova, svoj rodni list i potvrdu o državljanstvu, te potvrdu pravne osobe u kojoj je pristupnik zaposlen da će za njega plaćati školarinu ili izjavu pristupnika da će sam snositi te troškove.

Radi dobivanja suglasnosti o mentorstvu, pristupnici moraju prethodno razgovarati s voditeljem modula i potencijalnim mentorom, koji mora zadovoljavati uvjete za mentora prema članku 18. Pravilnika o poslijediplomskim doktorskim studijima Tehničkog fakulteta.

Nakon podnošenja prijave će pristupnici biti pozvani na razgovor s povjerenstvom imenovanim od strane Fakultetskog vijeća.

Ciljevi

Završetkom studija student stječe stupanj doktora znanosti koji označava niz kompetencija: superiorno poznavanje određenog znanstvenog područja unutar tehničkih znanosti; sposobnost originalnog znanstvenog istraživanja; vrsno poznavanje literature i nerazjašnjenih problema iz određenog područja, sposobnost osmišljavanja i provođenja znanstveno-istraživačkog projekta do kraja; objavljivanja rezultate istraživanja te prezentiranja tih rezultata drugim znanstvenicima; sposobnost izražavanja svojih stavova u prisutnosti eksperta u području; želja da prenese svoje znanje i iskustvo na mlađe generacije studenata; kritičnost u prvom redu prema vlastitom istraživanju, ali i radu drugih; sposobnost adaptiranja na promjene koje dolaze;itd.. 

Nakon završetka doktorskog studija otvaraju se brojne mogućnosti nastavka znanstveno-istraživačkog rada na matičnoj instituciji ili srodnim institucijama u Hrvatskoj ili inozemstvu, kao i post-doktorskog usavršavanja. Također, otvaraju se i mogućnosti zapošljavanja u javnom i privatnom sektoru, posebno u gospodarskim subjektima s kojima Fakultet ima razvijenu suradnju, ali i drugdje u Hrvatskoj i inozemstvu.

Ishodi učenja

Znanstvenoistraživački doprinos

 • Postaviti hipotezu znanstvenog istraživanja
 • Primijeniti znanstvenu metodu (teorijsku, eksperimentalnu, analitičku, numeričku ili slično) u cilju potvrđivanja ili odbacivanja hipoteze
 • Stvoriti vlastite nove teorije, metode, postupke, modele i druge znanstvene rezultate
 • Analizirati i revidirati postojeću literaturu i baze podatake s ciljem prikupljanja potrebnih podataka za provođenje vlastitih istraživanja

Znanstvena suradnja

 • Uspostaviti suradnju s drugim domaćim i međunarodnim znanstvenicima
 • Prijaviti i voditi nacionalni/međunarodni znanstveni projekt - pripremiti prijedlog projekta, utvrditi financijski plan,  ostvariti ciljeve projekta, provoditi redovito izvještavanje o radu na projektu
 • Samostalno ili kao voditelj grupe istraživača provoditi znanstvena istraživanja i kritički ocjenjivati postojeće teorije i rezultate istraživanja

Diseminacijske vještine

 • Prezentirati i popularizirati rezultate vlastitih znanstvenih istraživanja široj javnosti
 • Publicirati znanstveni rad u značajnom međunarodnom časopisu
 • Publicirati i predstaviti znanstveni rad na međunarodnom znanstvenom skupu (radionice, konferencije, kongresi)

Društvena odgovornost

 • Razvijati inovativna rješenja kroz kreativne aktivnosti u cilju povećanja znanja društva
 • Uporabom znanstvenih metoda rješavati složene gospodarske i druge probleme
 • Preuzimati etičku i društvenu odgovornost spram uspješnog provođenja znanstvenog istraživanja, posebno vodeći računa o društvenoj korisnosti rezultata istraživanja

Trajanje studija

3 godine za studente s punim radnim vremenom 
6 godina za studente s dijelom radnog vremena

Akademski naziv

Doktor znanosti, područje Tehničkih znanosti, polja Strojarstvo, Brodogradnja, Elektrotehnika, Temeljne tehničke znanosti ili Interdisciplinarne tehničke znanosti

Hpim9858.jpg