Povratak

Raspodjela studenata po grupama - STATIKA

Studenti koji pohađaju kolegij Statika raspodijeljeni su u dvije grupe. Grupu S1 čine student koji prvi put slušaju kolegij, dok grupu S2 čine ponavljači. Grupe za vježbe bit će definirane na portalu Merlin.