ZAVOD ZA ELEKTROENERGETIKU

 

   
   

Osnove elektrotehnike II

 

   

 

Predavači:

Predavanja:
red.prof.dr.sc. Juraj Šimunić, mag.ing.el.


Auditorne vježbe:
mr.sc. Branka Dobraš, dipl.ing.el.

Laboratorijske vježbe:
Vibor Belašić, mag.ing.el.
Aleksandra Kalinić, dipl.ing.el.Sadržaj kolegija:


Predavanja:
Nestacionarno (prijelazno) stanje u strujnim krugovima istosmjerne struje. Periodički promjenjive električne veličine. Karakteristične vrijednosti periodičkih veličina (efektivne i srednje vrijednosti). Elementi električne mreže. Primjena kompleksnog računa u analizi mreža sa sinusoidalnim strujama i naponima. Pojam i svojstva impedancije i admitancije. Strujna i naponska rezonancija. Trenutna, radna, jalova i prividna snaga. Prilagođenje trošila. Analiza električnih mreža s linearnim elementima (primjena Kirchhoffovih zakona, konturne struje, naponi čvorova, superpozicija, teoremi mreža, transfiguracija trokut-zvijezda). Simetrični i nesimetrični trofazni sustavi. Rotaciono magnetsko polje. Zavojnica sa željeznom jezgrom u krugu izmjenične struje. Fizikalna slika rada transformatora. Nelinearnost u izmjeničnim mrežama i primjena Fourierove analize.


Auditorne vježbe:
Rješavanje numeričkih zadataka iz područja obrađenih na predavanjima.

Laboratorijske vježbe:
Praktične vježbe koje obuhvaćaju izvođenje pokusa iz područja obrađenih na predavanjima te kvalitativnu analizu ustanovljenih ili izmjerenih veličina.

E-kolegij:
Na stranici nalazi se e-kolegij Osnove elektrotehnike 2. Na kolegij se možete prijaviti sa svojim AAI@EduHr identitetom. Za prijavu na e-kolegij definirana je lozinka "millman" (bez navodnika).


Literatura:
Pinter, V.: Osnove elektrotehnike II, Tehnička knjiga, Zagreb, 1987.

Felja, I. & Koračin, D.: Zbirka zadatka i riješenih primjera iz osnova elektotehnike (prvi dio), Školska knjiga, Zagreb, 1987.
Felja, I. & Koračin, D.: Zbirka zadatka i riješenih primjera iz osnova elektotehnike (drugi dio), Školska knjiga, Zagreb, 1987.
Đurović, G.: Elektrotehnika II, Školska knjiga, Zagreb, 2004.Uvjeti praćenja nastave:

Definirani su unutar DINP-a kojeg možete pronaći na e-kolegiju Osnove elektrotehnike 2 ili ovdje.


Satnica:

Kolegij Osnove elektrotehnike II sluša se u II semestru studija, četvrti blok..
Fond sati tjedno: 3+1+1 (predavanja+aud+lab vježbe)
.

Tip nastave
Termin: zimski semstar
predavanja
ponedjeljak, 10:00-13:00, P1
utorak, 10:00-13:00, P1
aud. vježbe
srijeda, 10:00-13:00, P1 (G1)
četvrtak, 08:00-11:00, P1 (G2)
lab. vježbe
prema naknadnom rasporedu, Laboratorij za elektrotehniku u novoj zgradi, L14


Konzultacije:

Na konzultacije student mora doći pripremljen, s jasnim pitanjima i problemima koji ga muče; konzultacije nisu predviđene da budu vid instrukcija.

Pozivaju se svi studenti da maksimalno iskoriste ovaj način komunikacije.