most-detalj.jpg

Osnove dinamike broda

Nositeljica predmeta: prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić
Asistent: Ivan Sulovsky

ECTS koeficijent opterećenja studenta - 4
Broj sati (P+V+S) - 30+15+0

OPIS PREDMETA

Razvijanje specifičnih i općih kompetencija (znanja i vještina)

Upoznavanje s osnovnim metodama dinamičke analize broda. Razumijevanje slučajnih procesa i njihova primjena u dinamici broda. Razvijanje sposobnosti rada u manjim grupama (timski rad).

 

Očekivani ishodi predmeta

Nakon položenog ispita očekuje se da će student moći navesti metode dinamičke analize broda, pravilno tumačiti i interpretirati osnovne parametre morskih valova kao slučajnog procesa te napraviti jednostavnu statističku analizu slučajnog procesa, objasniti spektar energije i autokorelacijsku funkciju te opisati primjenu Fourierovih redova kod analize stohastičkog dinamičkog odziva, definirati i riješiti linearni oscilacijski model njihanja krutog plutajućeg tijela s jednim stupnjem slobode na morskim valovima, nabrojati i objasniti posljedice pretjeranih njihanja broda, te definirati vrste i uzročnike vibracija na brodu.

 

Sadržaj predmeta

Osnove dinamičke analize brodskih konstrukcija. Modeli s jednim i više stupnjeva slobode. Slobodne i prisilne vibracije. Fourierovi redovi: primjena kod određivanja odziva u frekvencijskoj domeni. Osnove slučajnih procesa i primjena u linearnim sustavima. Gibanje krutog plutajućeg tijela s jednim stupnjem slobode. Uzbuda uslijed djelovanja morskih valova. Hidrodinamička dodatna masa i prigušenje.


Način izvođenja nastave

Nastava će se izvoditi putem predavanja, auditornih vježbi i konzultacija. U knjižnici te kod nastavnice i asistentice dostupna je sva potrebna i dodatna literatura potrebna za polaganje ispita i realizaciju vježbi.


Obveze i vrednovanje studenta

Pohađanje nastave, aktivnost u nastavi, izrada domaćih zadaća i samostalno učenje.
Vrednovanje rada studenata radi se preko kontinuiranih provjera znanja (tri međuispita), pisanog i usmenog ispita te pohađanja nastave i izrade seminara.

Studenti koji su položili ispit klasificiraju se prema Pravilniku o studijima, odnosno prema sljedećoj skali:

  • 46 - 53 ocj. bodova  - dovoljan (2), ocjena D prema ECTS skali
  • 54 - 64 ocj. bodova  - dobar (3), ocjena C prema ECTS skali
  • 65 - 76 ocj. bodova  - vrlo dobar (4), ocjena B prema ECTS skali
  • 77 - 100 ocj. bodova - izvrstan (5), ocjena A prema ECTS skali

 

Popis literature potrebne za polaganje ispita

Prpić-Oršić J.: Osnove dinamike broda, Fintrade & Tours, 2009.


Preporučena dopunska literatura

Prpić-Oršić J., Čorić V.: Pomorstvenost plovnih objekata, Zigo, Sveučilište u Rijeci, 2006.
Senjanović, I.: Vibracije broda I, Sveučilište u Zagrebu, 1974.