most-detalj.jpg

OPĆI AKTI I DOKUMENTI

STATUT

Statut Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci_2023.

Statutarna odluka o izmjeni Statuta Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

 

STRATEGIJA FAKULTETA

Strategija razvoja Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci za razdoblje 2021. – 2025.

Strategy of the Faculty of Engineering, University of Rijeka 2021. – 2025.

Politika kvalitete

Strategija Sveučilišta u Rijeci 2021.-2025.

RADNI ODNOSI

Pravilnik o radu

Pravilnik o poslovnoj i profesionalnoj tajni

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i ustroju radnih mjesta Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti zaposlenika Sveučilišta u Rijeci

Odluka FV o prihvaćanju Pravilnika o stegovnoj odgovornosti zaposlenika Seučilišta u Rijeci

Izvod iz sudskog registra

Izvod iz Upisnika visokih učilišta

Izvod iz Upisnika znanstvenih organizacija

Odluka o osnivanju Ureda za projekte i transfer tehnologije

Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u 2007.

Pravilnik o korištenju slobodne studijske godine na Sveučilištu u Rijeci

Odluka o stavljanju izvan snage svih odluka i općih akata na temelju kojih se isplaćuje plaća te novčane nagrade.

KUĆNI RED

Kućni red Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

STUDIJI I STUDENTI

Pravilnik o doktorskim studijima Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci_listopad_2023

Pravilnik o poslijediplomskim sveučilišnim (doktorskim) studijima Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci_ožujak 2021.

Pravilnik o doktorskim studijima_pročišćeni tekst_travanj_2023

Pravilnik o poslijediplomskim sveučilišnim (doktorskim) studijima_rujan 2018.

Pravilnik o studijima i studiranju na Sveučilištu u Rijeci_25072023

Pravilnik o studiranju studenata kategoriziranih sportaša i studenata sportaša na Sveučilištu u Rijeci_25072023

Pravilnik o nagrađivanju studenata na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima te stručnim studijima

Pravilnik o evidenciji studentskih organizacija

Pravilnik o stručnoj praksi na preddiplomskom sveučilišnim studijima, diplomskom sveučilišnim studijima i stručnim studijima

Pravilnik o diplomskom radu, diplomskom ispitu i završetku diplomskih studija

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o diplomskom radu, diplomskom ispitu i završetku sveučilišnih diplomskih studija

Pravilnik o završnom radu, završnom ispitu i završetku sveučilišnih prijediplomskih studija

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o završnom radu, završnom ispitu i završetku sveučilišnih prijediplomskih studija

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o završnom radu, završnom ispitu i završetku stručnih prijediplomskih studija

Pravilnik o postupku oduzimanja akademskog ili stručnog naziva

Odluka o visini naknade za provjeru vjerodostojnosti diploma i svjedodžbi

Pravilnik o izjednačavanju akademskih i stručnih naziva

Zahtjev za izdavanje potvrde o izjednačenosti akademskog naziva

Odluka o iznosu naknade za izdavanje potvrde o izjednačavanju akademskih i stručnih naziva

Statut Studentskog zbora

Pravilnik o priznavanju razdoblja studija provedenog na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi

Sigurnost na radu za studente

Pravilnik o priznavanju i vrednovanju prethodnog učenja na Sveučilištu u Rijeci

Upute za izradu i samoarhiviranje završnog i diplomskog rada

Pravilnik o završnom radu, završnom ispitu i završetku stručnih prijediplomskih studija

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata Sveučilišta u Rijeci

Pravilnik o postupku imenovanja mentora suradniku i postupku ocjenjivanja rada suradnika na Sveučilištu u Rijeci

 

FAKULTETSKO VIJEĆE

Poslovnik o radu Fakultetskog vijeća

Odluka o dopuni Poslovnika Fakultetskog vijeća

 

ETIČKO POVJERENSTVO

Poslovnik o radu Etičkog povjerenstva Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
Etički kodeks Sveučilišta u Rijeci_2006
Etički kodeks Sveučilišta u Rijeci_2018
Dodatak Etičkom kodeksu Sveučilišta u Rijeci_2018
Odluka o izmjenama i dopunama dodatka Etičkom kodeksu Sveučilišta u Rijeci

 

SUSTAV ZA KVALITETU

Politika kvalitete
Priručnik za kvalitetu
Pravilnik o sustavu za kvalitetu Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 
Priručnik za kvalitetu studiranja Sveučilišta u Rijeci
Pravilnik o postupanju po provedenoj evaluaciji nastavnika i kolegija od strane studenata
Odluka Izdavanje potvrde 2009

 

INFORMACIJSKI SUSTAV

Pravilnik o sigurnosti informacijskih sustava Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 
Naputak o dodjeljivanju AAI@Edu.hr elektroničkih identiteta i održavanju imenika AAI@Edu.hr elektroničkih identiteta  

KNJIŽNICA

Pravilnik o knjižnici Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci - pročišćeni tekst (studeni 2008.)
Pravilnik o načinu korištenja javnih računala u čitaonici knjižnice

ARHIVSKO I DOKUMENTARNO GRADIVO I UREDSKO POSLOVANJE

Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Tehničkog fakulteta u Rijeci s Posebnim popisom arhivskog i dokumentarnog gradiva Tehničkog fakulteta u Rijeci s rokovima čuvanja, ožujak 2021. godine

Plan klasifikacijskih i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata

Odluka o izmjeni Plana klasifikacijskih i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata

ZAŠTITA NA RADU

Pravilnik o zaštiti na radu
Pravilnik o zaštiti od požara
Plan evakuacije i spašavanja
Zakon o zaštiti na radu 
Zakon o zaštiti od požara 
Zakon o zaštiti okoliša 
Zakon o održivom gospodarenju otpadom
Postupanje u slučaju dojave o podmetnutoj eksplozivnoj napravi
Odluka o osnivanju Odbora za zaštitu na radu
Savjeti za rad sa računalom

Odluka o provedbi mjera zaštite na radu, zabrane pušenja i zabrane uzimanja alkoholnih pića i drugih sredstava ovisnosti na mjestima rada

Odluka o organizaciji provedbe zaštite na radu

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci je sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22) obveznik primjene istoga u skladu s ovom obavijesti.

Zakon o pravu na pristup informacijama - pročišćeni tekst (NN 25/13, 85/15, 69/22)


Kriteriji za određivanje visine naknade troškova dostave informacije (NN 12/14)

Izmjene Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 141/2022)


Odluka_sluzbenica za informiranje

Korisnički obrasci:
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije
Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija

Godišnja izvješća:

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020._pdf

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020._csv

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021._pdf

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021._csv

​Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022._pdf

​Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022._csv​

​​Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023._pdf​

​​Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023._csv

Upitnik samoprocjene_2023

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18)

Pravilnik o prikupljanju, obradi i zaštiti osobnih podataka

Odluka o imenovanju službenice za zaštitu osobnih podataka sukladno GDPR Uredbi

Kontakt podaci službenice za zaštitu osobnih podataka

Obrazac - Zahtjev ispitanika za ostvarenje prava iz Opće uredbe o zaštiti podataka_pdf

Obrazac - Zahtjev ispitanika za ostvarenje prava iz Opće uredbe o zaštiti podataka_word

PRIJAVA NEPRAVILNOSTI

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe

Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti

Odluka o imenovanju povjerljive osobe i zamjenice povjerljive osobe

Obrazac prijave nepravilnosti

RODNA RAVNOPRAVNOST

Smjernice za prevenciju i djelovanje Sveučilište u Rijeci - sigurno mjesto bez spolnog uznemiravanja

Plan rodne ravnopravnosti Sveučilišta u Rijeci 2021.- 2025.