most-detalj.jpg

OPĆI AKTI I DOKUMENTI

STATUT

Statut Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

STRATEGIJA FAKULTETA

Misija i Vizija Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Politika kvalitete

Strategija Sveučilišta u Rijeci 2021.-2025.

RADNI ODNOSI

Pravilnik o radu

Pravilnik o poslovnoj i profesionalnoj tajni

Pravilnik o ustroju radnih mjesta

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti nastavnika i suradnika Sveučilišta u Rijeci

Odluka FV o prihvaćanju Pravilnika o stegovnoj odgovornosti nastavnika i suradnika SuR

Izvod iz sudskog registra

Izvod iz Upisnika visokih učilišta

Izvod iz Upisnika znanstvenih organizacija

Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u 2007.

KUĆNI RED

Kućni red Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

STUDIJI I STUDENTI

Pravilnik o poslijediplomskim sveučilišnim (doktorskim) studijima Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci_ožujak 2021.

Pravilnik o poslijediplomskim sveučilišnim (doktorskim) studijima_rujan 2018.

Pravilnik o studijima Sveučilišta u Rijeci (pročišćeni tekst - 15. lipnja 2020.) 
Odluka vezana uz čl. 42. Pravilnika o studijima Sveučilišta u Rijeci (pročišćeni tekst - 15. lipnja 2020.)

Pravilnik o nagrađivanju studenata na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima te stručnim studijima

Odluka - Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata

Pravilnik o evidenciji studentskih organizacija

Pravilnik o stručnoj praksi na preddiplomskom sveučilišnim studijima, diplomskom sveučilišnim studijima i stručnim studijima

Pravilnik o diplomskom radu, diplomskom ispitu i završetku diplomskih sveučilišnih studija

Pravilnik o završnom radu, završnom ispitu i završetku preddiplomskih sveučilišnih studija

Pravilnik o završnom radu, završnom ispitu i završetku preddiplomskih stručnih studija

Upute za pisanje završnog i diplomskog rada

Pravilnik o postupku oduzimanja akademskog ili stručnog naziva

Odluka o visini naknade za provjeru vjerodostojnosti diploma i svjedodžbi

Pravilnik o izjednačavanju akademskih i stručnih naziva

Zahtjev za izdavanje potvrde o izjednačenosti akademskog naziva

Odluka o iznosu naknade za izdavanje potvrde o izjednačavanju akademskih i stručnih naziva

Statut Studentskog zbora

Pravilnik o priznavanju razdoblja studija provedenog na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi

 

FAKULTETSKO VIJEĆE

Poslovnik o radu Fakultetskog vijeća

Odluka o dopuni Poslovnika Fakultetskog vijeća

 

ETIČKO POVJERENSTVO

Poslovnik o radu Etičkog povjerenstva 
Etički kodeks Sveučilišta u Rijeci_2006
Etički kodeks Sveučilišta u Rijeci_2018
Dodatak Etičkom kodeksu Sveučilišta u Rijeci_2018

 

SUSTAV ZA KVALITETU

Politika kvalitete
Priručnik za kvalitetu
Pravilnik o sustavu za kvalitetu Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 
Priručnik za kvalitetu studiranja Sveučilišta u Rijeci
Pravilnik o postupanju po provedenoj evaluaciji nastavnika i kolegija od strane studenata
Odluka Izdavanje potvrde 2009

 

INFORMACIJSKI SUSTAV

Pravilnik o sigurnosti informacijskih sustava Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci 
Naputak o dodjeljivanju AAI@Edu.hr elektroničkih identiteta i održavanju imenika AAI@Edu.hr elektroničkih identiteta  

KNJIŽNICA

Pravilnik o knjižnici Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci - pročišćeni tekst (studeni 2008.)
Pravilnik o načinu korištenja javnih računala u čitaonici knjižnice

ARHIVSKO I DOKUMENTARNO GRADIVO

Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Tehničkog fakulteta u Rijeci s Posebnim popisom arhivskog i dokumentarnog gradiva Tehničkog fakulteta u Rijeci s rokovima čuvanja, ožujak 2021. godine

ZAŠTITA NA RADU

Pravilnik o zaštiti na radu
Pravilnik o zaštiti od požara
Plan evakuacije i spašavanja
Zakon o zaštiti na radu 
Zakon o zaštiti od požara 
Zakon o zaštiti okoliša 
Zakon o održivom gospodarenju otpadom
Postupanje u slučaju dojave o podmetnutoj eksplozivnoj napravi
Odluka o osnivanju Odbora za zaštitu na radu
Savjeti za rad sa računalom

Odluka o provedbi mjera zaštite na radu, zabrane pušenja i zabrane uzimanja alkoholnih pića i drugih sredstava ovisnosti na mjestima rada

Odluka o organizaciji provedbe zaštite na radu

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci je sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) obveznik primjene istoga.

Zakon o pravu na pristup informacijama - pročišćeni tekst (NN 25/13, 85/15) 
Kriteriji za određivanje visine naknade troškova dostave informacije (NN 12/14) 
Odluka_sluzbenica za informiranje
Kontakt podaci_službenica za informiranje
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije
Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija
Izvjesce o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015.
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016.
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017._pdf
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017._csv

​Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018._pdf ​

​Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018._csv

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019._pdf

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019._csv

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020._pdf

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020._csv

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18)

Pravilnik o prikupljanju, obradi i zaštiti osobnih podataka

Odluka o imenovanju službenice za zaštitu osobnih podataka sukladno GDPR Uredbi

Kontakt podaci službenice za zaštitu osobnih podataka

Obrazac - Zahtjev ispitanika za ostvarenje prava iz Opće uredbe o zaštiti podataka

 

 

PRIJAVA NEPRAVILNOSTI

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci

Odluka o imenovanju povjerljive osobe i njezine zamjenice