Laboratorij za industrijsku energetiku i zaštitu okoliša

Laboratorij za industrijsku energetiku i zaštitu okoliša (LIEZO)

Voditelj: Doc. dr. sc. Viktor Dragičević, dipl.ing.str.

 

Laboratorij za industrijsku energetiku i zaštitu okoliša ustrojen je 2000. godine i djeluje u sklopu Zavoda za termodinamiku i energetiku pri Tehničkom fakultetu Rijeka.

Nabavkom odgovarajuće mjerne opreme stečeni su uvjeti za rad laboratorija na ispitivanjima za potrebe znanstvenoistraživačkog rada kao i izvan okvira matične ustanove. Laboratorij za industrijsku energetiku i zaštitu okoliša raspolaže opremom za mjerenje učinkovitosti energetskih uređaja te za određivanje emisija putem dimnih plinova iz energetskih i industrijskih postrojenja.

Ova su mjerenja zakonska obveza svih vlasnika energetskih postrojenja te postoji mogućnost rada s gospodarstvom i tržištem, radi provođenja navedenih mjerenja kao i kontrolnih mjerenja za potrebe naručitelja.

Moguće će biti provoditi mjerenja radi određivanja emisija štetnih tvari iz izvora onečišćenja koja se mogu dalje koristiti kao ulazni podaci za modeliranje rada uređaja u stvarnim uvjetima rada ili disperzije polutanata u atmosferi , te različite statističke pokazatelje.

Laboratorij provodi garantna ispitivanja opreme radi provjere učinkovitosti i emisije dimnih plinova koje deklariraju proizvođači. U suradnji s proizvođačima opreme moguće je provoditi istraživanja za poboljšanje efikasnosti uređaja i smanjenje emisija štetnih tvari u zrak.

Oprema laboratorija

Red. br.

Naziv opreme

Namjena

 

 

 

1

Uređaj za izokinetičko uzorkovanje sadržaja krutih čestica u plinovima – SICK SCH-501

određivanje koncentracije krutih čestica u otpadnom plinu

2

Analitička vaga – OHAUS

precizno vaganje uzoraka

3

Analizator sastava dimnih plinova TESTO 350-XL

određivanje sastava dimnih plinova

4

Desikator za kondicioniranje uzoraka

sušenje uzoraka

5

Sušionik za sušenje uzoraka

 


slika1.png slika2.png slika0.jpg

Navedena oprema se koristi za istraživačke svrhe u sklopu znanstveno-istraživačkih projekata. Rezultati mjerenja koristit će se za validaciju numeričkih simulacija transporta polutanata i simulacija rada energetskih postrojenja.

Oprema za mjerenja koncentracije krutih čestica u dimnim plinovima koristi se u sklopu istraživanja učinkovitosti generatora pare te se koristi za mjerenja za potrebe vanjskih korisnika.

Pored toga, namjena opreme je mjerenje koncentracije krutih čestica za potrebe drugih znanstveno-istraživačkih te tehnološko-razvojnih projekata te za validaciju rezultata numeričkih simulacija.

Laboratorij za industrijsku energetiku i zaštitu okoliša koji djeluje u sklopu Zavoda za termodinamiku i energetiku, u mogućnosti je ponuditi razne tehničke usluge prema potrebama korisnika.

Sa znanstvenim i stručnim kadrom te raspoloživom opremom za mjerenja i ispitivanja, Laboratorij za industrijsku energetiku i zaštitu okoliša može svojim korisnicima punuditi široki izbor usluga:

 •     preventivna mjerenja emisija u sklopu održavanja termoenergetskih postrojenja
 •     izrada elaborata i studija vezanih za smanjenje emisija i povećanje energetske učinkovitosti
 •     ispitivanje energetske učinkovitosti termoenergetskih postrojenja
 •     provođenje ispitivanja emisija iz stacionarnih izvora u sklopu zakonskih obaveza korisnika

Laboratorij je odgovoran da ispitivanja provodi u skladu sa zahtjevima međunarodne norme HRN EN ISO/IEC 17025:2005, odnosno dijelovima norme koji se odnose na stručno-tehničku osposobljenost laboratorija, te u skladu s potrebama korisnika i zahtjevima zakonskih i podzakonskih akata.

Odabrane reference laboratorija

Projekti:

 •     Idejni i glavni projekt rekonstrukcije kotlovnice za korištenje biomase u OŠ «Mrkopalj», Primorsko-goranska županija, 2011. god
 •     Idejni, glavni i izvedbeni projekt rekonstrukcije kotlovnice za korištenje biomase u OŠ «Ivan Goran Kovačić», Delnice, Primorsko-goranska županija, 2011. god.
 •     Revitalizacija generatora pare 341-G003 u INA rafineriji Rijeka, 2007. god.
 •     Brodski spaljivač otpada, 3. MAJ – TIBO d.d., 2004. god.
 •     Novi pristup energetskog korištenja biomase, broj projekta : TP - 01 / 0069 – 03,


Studije:

 •     Studija isplativosti korištenja biogenog otpadnog materijala u postrojenju s anaerobnom fermentacijom na otoku Krku, Ponikve d.o.o., Krk, 2012.
 •     Studija o mogućnostima primjene drvne biomase za grijanje škola na području Gorskog Kotara, Primorsko-goranska županija, 2009. god
 •     Ispitivanje učinkovitosti aditiva za gorivo u TE-TO Osijek, TE-TO Sisak, TE Rijeka, 2007. god.
 •     Pinch analiza izmjene topline u petrokemijskom postrojenju, Techno Bell Ltd. za MOL, 2006. god.
 •     Optimizacija turbo-generatorskog sustava u Energani INA – Maziva, Rijeka , 2003. god.
 •     Studija izvodljivosti projekta modularnog kogeneracijskog postrojenja sa indirektnim korištenjem energije biomase u plinskoj turbini, Tehnologijski istraživačko - razvojni projekt


Stručni poslovi:

 •     Mjerenje emisije generatora pare SG-6401C u DIOKI d.d. Zagreb, 2002 god.
 •     Mjerenje emisija dimnih plinova i krutih čestica iz stacionarnih izvora za Energo d.o.o. u toplanama na području grada Rijeke, 2004. - 2010. god.
 •     Mjerenje emisija onečišćujućih tvari u atmosferu iz stacionarnih izvora za INA d.d. – RN Rijeka, 2008. god.
 •     Mjerenje emisija onečišćujućih tvari u atmosferu iz stacionarnih izvora za INA d.d. – RN Sisak, 2008. god.

Popis odabranih objavljenih radova u zbornicima

Autori

M. Miletić, V. Dragičević

Naslov rada

Energy potential from municipal solid waste in southeast Europe

Naslov zbornika

Energy and the Environment (Energija i okoliš), XXV znanstveni skup o energiji i zaštiti okoliša

Autori

V. Dragičević, Z. Prelec, B. Franković

Naslov rada

Nitric oxide emissions from stationary oil-fired furnaces

Naslov časopisa

Proceedings of 6th Biennial International Workshop Advances in Energy Studies

Autori

V. Dragičević, Z. Prelec, B. Franković

Naslov rada

Optimisation of a cogeneration plant using pinch method

Naslov zbornika

Energy and the Environment (Energija i okoliš), XX znanstveni skup o energiji i zaštiti okoliša

Autori

V. Dragičević, Z. Prelec, N. Matković

Naslov rada

Emisija lebdećih čestica iz stacionarnih izvora

Naslov zbornika

Četvrti hrvatski znanstveno-stručni skup – Zaštita zraka 05’ – Zbornik radova

Autori

T. Mrakovčić, V. Medica, V. Dragičević

Naslov rada

Numerical modelling of power plants under dynamic working conditions

Naslov zbornika

Energy and the Environment (Energija i okoliš), Opatija, 2004

Autori

V. Dragičević

Naslov rada

Utjecaj sastava goriva na emisije dušikovih oksida (NOx) iz ložišta na tekuća goriva

Naslov zbornika

Energy and the Environment (Energija i okolis), Opatija, 2002.

Autori

V. Dragičević

Naslov rada

Mjerenje emisije štetnih sastojaka iz stacionarnih izvora

Naslov zbornika

Energetska I procesna postrojenja, Dubrovnik, 2002.


 

Autori

V. Dragičević, M. Miletić, B. Pavković

Naslov rada

Investigation on possibilities for biogas production from organic waste on the Croatian island of Krk

Časopis

Technical gazette / Tehnički vjesnik

 

 

Autori

Z. Prelec, T. Mrakovčić, V. Dragičević

Naslov rada

Performance study of fuel oil additives in real power plant operating conditions

Časopis

Fuel processing technology

 

 

Autori

Z. Prelec, T. Mrakovčić, V. Dragičević

Naslov rada

Tehnički i ekološki aspekti projektiranja brodskih spaljivača otpada

Časopis

Pomorski zbornik / Annals of Maritime Studies