Teh. faks-34.jpg

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga

Temeljem odredbi članka 31. Statuta Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, a u svezi s člankom 15. stavkom 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16, 114/22), dekan Fakulteta, dana 20.11.2023. donosi: