riteh-fasada.jpg

TEČAJEVI I SEMINARI

OSNOVE POMORSTVENOSTI

(jednotjedni tečaj - 20 sati, 1 ECTS)
Sadržaj:
Uvod. Linearna teorija valova. Morski valovi. Određivanje projektnog stanja mora. Njihanje broda na harmonijskim valovima. Odziv broda na morskim valovima. Dinamički učinci njihanja. Operativnost plovnog objekta.
Održano: listopad 2007.
Predavač: Jasna Prpić-Oršić
Polaznici: zaposlenici Saipem Mediterranean Services
Jezik: engleski

BASICS OF SEAKEEPING

(oneweek course - 20 hours, 1 ECTS)
Programme:
Introduction. Linear wave theory. Sea waves. Design Sea State. Ship motion on harmonic wave. Ship response on sea waves. Dynamic effects. Operability.
Held: October 2007
Lecturer: Jasna Prpić-Oršić
Attendants:employees of Saipem Mediterranean Services
Language: English

MODELIRANJE OKOLIŠA I OKOLIŠNOG OPTEREĆENJA

(dvotjedni tečaj - 30 sati u sklopu Tempus JEP projekta ASDEPP, 1 ECTS) (http://www.mar.ist.utl.pt/asdepp/)
Sadržaj:
Vjetar i opterećenja uslijed vjetra. Valovi, stohastički modeli i ekstremne vrijednosti. Led i opterećenja uslijed djelovanja leda. Valna opterećenja. Linearna i nelinearna vrpčasta teorija. Hidrodinamička udarna opterećenja (udaranje, pljuskanje, zalijevanje). Opterećenja na plovne objekte bez brzine napredovanja. Prijenos hidrodinamičkih opterećenja na strukturni model. 
Održano: listopad, prosinac 2007.
Predavači: Carlos Guedes Soares (IST, Lisabon), Nuno Fonseca (IST, Lisabon), Šime Malenica (BV, Paris), Penti Kuyalla (HUT, Helsinki), Jasna Prpić-Oršić (TF, Rijeka)
Polaznici: studenti poslijediplomskog studija, zaposlenici Saipem Mediterranean Services, brodogradilišta „3. maj“ i „Brodosplit“
Jezik: engleski

MODELLING OF THE ENVIRONMENT AND ENVIROMENTAL LOADS

(twoweek course - 30 hours in the frame of Tempus JEP project ASDEPP, 1 ECTS) (http://www.mar.ist.utl.pt/asdepp/)
Programme:
Wind and Wind loads. Waves, stochastic models and extreme value. Ice and Ice loads. Wave loads. Linear and non-linear strip theory. Hydrodynamic impact loads (slamming, sloshing, green water). Loads on floaters without advance speed. Transfer of hydrodynamic loads to the structural model.
Held: October, December 2007
Lecturers: Carlos Guedes Soares (IST, Lisabon), Nuno Fonseca (IST, Lisabon), Šime Malenica (BV, Paris), Penti Kuyalla (HUT, Helsinki), Jasna Prpić-Oršić (FE, Rijeka)
Attendants: PhD students, employees of Saipem Mediterranean Services, shipyards „3. maj“ and „Brodosplit“
Language: English