Zavod za termodinamiku i energetiku

Kontakt informacije

Adresa
Zavod za termodinamiku i energetiku
Tehnički fakultet
Vukovarska 58
51000 Rijeka

Spajanjem Zavoda za toplinu i hlađenje sa Zavodom za toplinske strojeve nastao je Zavod za energetiku i energetska postrojenja, koji 1997. godine mijenja naziv u Zavod za tehničku termodinamiku i energetiku, a 2005. godine u Zavod za termodinamiku i energetiku.

Znanstvenoistraživačka djelatnost Zavoda odvija se u okvirima znanstvenih polja strojarstva i drugih temeljnih tehničkih znanosti, znanstvenih grana procesnog energetskog strojarstva i brodskog strojarstva te termodinamike, energetike i zaštite okoliša. Znanstvenoistraživačka djelatnost zavoda je sljedeća: istraživanja na toplinskim aparatima i uređajima, regenerativnim izmjenjivačima topline i toplinskim spremnicima koja obuhvaćaju teorijska i laboratorijska istraživanja prijelaza topline, prijenosa mase te izmjene topline pri promjeni faza; teorijska i laboratorijska istraživanja i optimizacija sustava grijanja i klimatizacije te sustava za korištenje obnovljivih izvora energije; istraživanja na području rashladne tehnike koja obuhvaćaju kompresijske i apsorpcijske rashladne uređaje i dizalice topline; istraživanja utjecaja parametara vlažne pare na proces erozije rotorskih lopatica toplinskih turbina; istraživanja erozije-korozije protočnog dijela parnih turbina; istraživanja mogućnosti smanjenja emisije štetnih tvari motora s unutarnjim izgaranjem uz zadržavanje niske specifične potrošnje goriva te s ciljem povećanja specifične snage i pouzdanosti u preuzimanju naglih opterećenja snage kod motora s prednabijanjem; istraživanja iz brodskog strojarstva s ciljem optimalnog i energetski racionalnog vođenja brodskih pogonskih sustava.

Rezultati rada očituju se u brojnim radovima objavljenim u znanstvenim i stručnim časopisima te zbornicima radova međunarodnih kongresa i simpozija održanih u zemlji i inozemstvu. Znanstvena su istraživanja rezultirala i magistarskim radovima i doktorskim disertacijama. Stručni rad prati znanstvenoistraživačku djelatnost, a djelatnici Zavoda angažirani su na izradi velikog broja studija, vještačenja, programa permanentnog obrazovanja, idejnih, glavnih i izvedbenih projekata, a dio tih projekata prate kroz konzultacije nadzor i pri realizaciji. 

Zavod je bio organizator ili suorganizator desetak značajnih domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova. Posebno treba istaknuti angažman članova Zavoda na organiziranju međunarodnog znanstvenog kongresa Energija i okoliš koji se bijenalno održava u Opatiji.

Katedre i laboratoriji