Zavod za termodinamiku i energetiku

Kontakt informacije

Adresa
Zavod za termodinamiku i energetiku
Tehnički fakultet
Vukovarska 58
51000 Rijeka

 

slika za link.JPGPrezentacija izbornih skupina

 

Spajanjem Zavoda za toplinu i hlađenje sa Zavodom za toplinske strojeve nastao je Zavod za energetiku i energetska postrojenja, koji 1997. godine mijenja naziv u Zavod za tehničku termodinamiku i energetiku, a 2005. godine u Zavod za termodinamiku i energetiku.

Znanstvenoistraživačka djelatnost Zavoda odvija se u okvirima znanstvenih polja strojarstva, temeljnih tehničkih znanosti i interdisciplinarnih tehničkih znanosti, znanstvenih grana procesnog energetskog strojarstva i brodskog strojarstva te termodinamike, energetike i inženjerstva okoliša. Znanstvenoistraživačka djelatnost zavoda je sljedeća: istraživanja na cijevnim lamelnim i mikrokanalnim izmjenjivačima topline, regenerativnim izmjenjivačima topline i latentnim spremnicima topline koja obuhvaćaju numerička i eksperimentalna istraživanja prijelaza topline, prijenosa mase te izmjene topline pri promjeni agregatnog stanja; numerička i eksperimentalna istraživanja i optimizacija sustava grijanja i klimatizacije te komponenata i sustava obnovljivih izvora energije; numerička i eksperimentalna istraživanja na području rashladne tehnike koja obuhvaćaju kompresijske i apsorpcijske rashladne uređaje i dizalice topline; numerička istraživanja i optimizacija parnih i plinskih turbina i turbinskih postrojenja; istraživanja mogućnosti smanjenja emisija štetnih tvari motora s unutarnjim izgaranjem uz zadržavanje male specifične potrošnje goriva te s ciljem povećanja specifične snage i pouzdanosti u preuzimanju naglih opterećenja snage kod motora s prednabijanjem kao i istraživanja iz brodskog strojarstva s ciljem optimalnog i energetski učinkovitog vođenja brodskih pogonskih sustava. Istraživačke aktivnosti djelatnici Zavoda provode kao voditelji ili suradnici na znastvenoistraživačkim projektima financiranim od Hrvatske zaklade za znanost te Ministarstva znanosti i obrazovanja ili iz ostalih izvora.

Rezultati rada očituju se u brojnim radovima objavljenim u relevantnim znanstvenim i stručnim časopisima te zbornicima radova međunarodnih kongresa i simpozija održanih u zemlji i inozemstvu. Znanstvena su istraživanja rezultirala i magistarskim radovima i doktorskim disertacijama. Stručni rad prati znanstvenoistraživačku djelatnost, a djelatnici Zavoda angažirani su na izradi studija, vještačenja, programa cjeloživotnog obrazovanja, idejnih, glavnih i izvedbenih projekata, a dio tih projekata prate kroz konzultacije i nadzor i pri realizaciji. 

Zavod je bio organizator ili suorganizator većeg broja značajnih domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova. Posebno treba istaknuti angažman članova Zavoda na organiziranju međunarodnog znanstvenog kongresa Energija i okoliš koji se je bijenalno održavao u Opatiji.

Katedre i laboratoriji