riteh-fasada.jpg

PROCEDURA STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA

Temeljem odredbi članka 31. Statuta Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, a u vezi s odredbama Zakona o fiskalnoj odgovornosti ("Narodne novine" br. 111/18) i uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fisklanoj odgovornosti ("Narodne novine" br. 95/19) dekan Fakulteta dana 20.11.2023. donosi

Procedura stvaranja ugovornih obveza