Teh. faks-35.jpg
Objavljeno
7. siječnja 2019.

NATJEČAJ ZA IZBOR

Natječaj za izbor

NATJEČAJ

za izbor

1. jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent, u radnom odnosu na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Temeljne tehničke znanosti, za rad na Zavodu za mehaniku fluida i računarsko inženjerstvo.

2. jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent, u radnom odnosu na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Računarstvo, za rad na Zavodu za računarstvo.

3. jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavač, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Strojarstvo. Pristupnik treba imati odgovarajuća znanja iz područja procesnog energetskog strojarstva.

4. dvaju suradnika u naslovna suradnička zvanja asistent, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Elektrotehnika.

 

Pisanoj se prijavi na natječaj prilaže:

  1. životopis
  2. ovjerene kopije diploma
  3. popis radova i relevantne radove
  4. dokaz o ispunjavanju nužnih uvjeta za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti propisanih Odlukom Rektorskog zbora (Narodne novine br. 13/2012),  za točku 3.
  5. uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti – potrebnim psihofizičkim osobinama
  6. preslika identifikacijske isprave

Prijave kandidata će se vrednovati temeljem izvrnosti u školovanju te dosadašnje znanstvene I stručne djelatnosti. Probni rad je šest mjeseci, za točke 1. i 2.

Na natječaj pod jednakim uvjetima mogu se prijaviti osobe obaju spolova. Pojmovi koji imaju rodni značaj primjenjuju se jednako na osobe muškog i ženskog spola.

 Pristupnik koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu potrebnu dokumentaciju predviđenu posebnim propisom, a kojom dokazuje svoje pravo prednosti.

 Pristupnik koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.), dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju predviđenu člankom 103. predmetnog  Zakona, a koja dokumentacija je objavljena na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://bra­nitelji.gov.hr/.

 Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Tehnički fakultet, Sveučilišta u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka

 Prijave se podnose najkasnije u roku od 30 dana od raspisa Natječaja u “Novom listu” odnosno “Narodnim novinama” (relevantan je rok koji zadnji istječe).