16cr.jpg
Objavljeno
2. rujna 2020.

NATJEČAJ

Natječaj za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto doktoranda-asistenta

NATJEČAJ

za izbor

 

1.  jednoga doktoranda, pod mentorstvom prof. dr. sc. Marka Čanađije, u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta, uz zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Temeljne tehničke znanosti, za rad na znanstvenom projektu Hrvatske zaklade za znanost, pod nazivom Nelokalni mehanički modeli nanogreda, voditelj kojeg je prof. dr. sc. Marko Čanađija.

 

2. jednoga doktoranda, pod mentorstvom prof. dr. sc. Lade Kranjčevića, u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta, uz zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme, s punim radnim vremenom, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Temeljne tehničke znanosti, za rad na znanstvenom projektu iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. - Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama, ugovorenog s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i uz sudjelovanje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, pod nazivom Računalni model strujanja, poplavljivanja i širenja onečišćenja u rijekama i obalnim morskim područjima, voditelj kojeg je prof. dr. sc. Lado Kranjčević.  

 

Pisanoj se prijavi na natječaj prilaže:

1. životopis

2. ovjerene kopije diploma

3.  uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti – potrebnim psihofizičkim osobinama

4.  preslika identifikacijske isprave

 

  • Probni rad je šest mjeseci.
  • Na natječaj pod jednakim uvjetima mogu se prijaviti osobe obaju spolova. Pojmovi koji imaju rodni značaj primjenjuju se jednako na osobe muškog i ženskog spola.
  • Pristupnik koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu potrebnu dokumentaciju predviđenu posebnim propisom, a kojom dokazuje svoje pravo prednosti.
  •  Pristupnik koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.), dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju predviđenu člankom 103. predmetnog  Zakona, a koja dokumentacija je objavljena na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://bra­nitelji.gov.hr/.
  • Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Tehnički fakultet, Sveučilišta u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.
  • Prijave se podnose najkasnije u roku od 30 dana od raspisa Natječaja u “Novom listu” odnosno “Narodnim novinama” (relevantan je rok koji zadnji istječe). Prijave se mogu dostaviti zemaljskom poštom ili osobno u Pisarnici Fakulteta (glavni ulaz).
  • Fakultet pridržava pravo poništiti natječaj i  ne izabrati ni jednog kandidata.