riteh-fasada.jpg

encer-logo-konacni-manji.jpg

Usluge energetskih pregleda i energetskog certificiranja zgrada

U skladu s Pravilnikom o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada (NN 113/08 i 89/09) Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci kao mjerodavna obrazovna i stručna institucija posjeduje Ovlaštenje Ministarstva zaštite okoliša prostornog uređenja i graditeljstva za provođenje energetskih pregleda i energetskog certificiranja zgrada sa složenim i zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom.

Temeljem toga stručni tim Fakulteta nudi poslove:

  • Energetskih pregleda zgrada sa složenim tehničkim sustavom u dijelu koji se odnosi na strojarski, elektrotehnički, arhitektonsko-građevinski i sustav automatske regulacije i upravljanja,
  • Svih energetskih pregleda zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom.
  • Energetskog certificiranja zgrada sa složenim tehničkim sustavom.
  • Energetskog certificiranja zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom.


Tehnički fakultet posjeduje višegodišnje iskustvo u provođenju ovakvih i sličnih poslova vezanih za energetsku učinkovitost, uštedu energije, energetske preglede, toplinska mjerenja te studije i analize za povećanje energetske učinkovitosti.
Obratite nam se s povjerenjem za sve navedene usluge energetskog certificiranja, a rado cemo Vam pomoći i ostalim savjetima. Upite vezane za provođenje usluga energetskih pregleda i energetskog certificiranja zgrada pošaljite na adresu elektroničke pošte ecer@riteh.hr .

Što je energetski certifikat?

ENERGETSKI CERTIFIKAT ZGRADE jest dokument koji predočuje energetska svojstva zgrade i koji ima pravilnikom propisani sadržaj i izgled, a izdaje ga ovlaštena osoba. Izrađuje se na osnovu izračunatih energetskih potreba zgrade za grijanje i potrošnu toplu vodu i provedenog energetskog pregleda.
Energetski certifikat slikovno i brojčano predočuje energetska svojstva zgrade. Vrijednosti koje su istaknute na energetskom certifikatu odražavaju energetska svojstva zgrade i potrošnju energije izračunatu na temelju pretpostavljenog režima korištenja zgrade i ne moraju nužno izražavati realnu potrošnju u zgradi jer ona uključuje i ponašanje korisnika. Svrha energetskog certifikata je pružanje informacija vlasnicima i korisnicima zgrada o energetskim svojstvima zgrade i usporedba zgrada u odnosu na njihova energetska svojstva.
Energetski certifikat za postojeće zgrade obvezno sadrži i prijedlog mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje su ekonomski opravdane, a za nove zgrade sadrži preporuke za korištenje zgrade vezano na ispunjenje bitnog zahtjeva uštede energije i toplinske zaštite te ispunjenje energetskih svojstava zgrade.

Što je energetski pregled?

ENERGETSKI PREGLED ZGRADE jest dokumentirani postupak koji se provodi u cilju utvrđivanja energetskih svojstava zgrade i stupnja ispunjenosti tih svojstava u odnosu na referentne vrijednosti i sadrži prijedlog mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje su ekonomski opravdane, a provodi ga ovlaštena osoba. Energetski pregled je obavezan dio u postupku certificiranja postojećih objekata. Cilj energetskog pregleda objekta je istražiti značajke svih sustava te ovojnice objekta u cilju pronalaženja mogućnosti uštede energije.

 

Koje zgrade moraju imati energetski certifikat?

Temeljem Pravilnika o energetskom certificiranju zgrada (NN 36/10) sve zgrade javne namjene koje imaju ukupnu korisnu površinu vecu od 1000 m2 moraju imati izrađen i javno izložen energetski certifikat u roku od najdulje 36 mjeseci od objave Odluke kojom se utvrđuje Metodologija za provođenje energetskih pregleda (iz lipnja 2009. godine). Ukoliko zgrada javne namjene ima više ulaza, tada se energetski certifikat izlaže na jasno vidljivom mjestu uz glavni ulaz zgrade. Javno se izlaže prva stranica energetskog certifikata koja sadrži osnovne podatke o zgradi i skalu energetskog razreda, te treća stranica energetskog certifikata koja sadrži prijedlog mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje su ekonomski opravdane kod postojećih zgrada, odnosno preporuke za korištenje zgrade vezano na ispunjenje bitnog zahtjeva uštede energije i toplinske zaštite te ispunjenje energetskih svojstava zgrade kod novih zgrada.

Za izradu i javno izlaganje energetskog certifikata zgrada javne namjene za koje je propisana obveza izlaganja energetskog certifikata odgovoran je vlasnik zgrade. Korisnik zgrade javne namjene za koju je obvezno izlaganje energetskog certifikata dužan je omoguciti izradu energetskog certifikata i njegovo izlaganje.

Zgrade javne namjene određene prema spomenutom Pravilniku jesu poglavito nestambene zgrade koje koriste tijela vlasti i zgrade institucija koje pružaju javne usluge, te zgrade drugih namjena koje pružaju usluge velikom broju ljudi i to:
1. poslovne zgrade za obavljanje administrativnih poslova pravnih i fizičkih osoba,
2. zgrade državnih upravnih i drugih tijela, tijela lokalne (područne) uprave,
3. zgrade pravnih osoba s javnim ovlastima,
4. zgrade sudova, zatvora, vojarni,
5. zgrade međunarodnih institucija, komora, gospodarskih asocijacija,
6. zgrade banaka, štedionica i drugih financijskih organizacija,
7. zgrade trgovina, restorana, hotela,
8. putničkih agencija, marina, drugih uslužnih i turistickih djelatnosti,
9. zgrade željeznickog, cestovnog, zračnog i vodenog prometa, zgrade pošta, telekomunikacijskih centara i sl.
10. zgrade visokih učilišta i sl., zgrade škola, vrtića, jaslica, studentskih i đackih domova i sl., zgrade domova za starije osobe i sl.
11. zgrade sportskih udruga i organizacija, zgrade sportskih objekata,
12. zgrade kulturnih namjena: kina, kazališta, muzeja i sl.
13. zgrade bolnica i drugih ustanova namijenjenih zdravstveno-socijalnoj i rehabilitacijskoj namjeni.

Sve zgrade za koje se nakon 31. ožujka 2010. godine podnosi zahtjev za izdavanje akta temeljem kojega se može graditi moraju imati energetski certifikat izdan na način sukladno odredbama Pravilnika koje se odnose na energetsko certificiranje novih zgrada.

Ostale zgrade kada se prodaju, iznajmljuju ili daju na leasing, moraju imati energetski certifikat izdan na način sukladno odredbama Pravilnika koje se odnose na energetsko certificiranje postojećih zgrada dostupan na uvid kupcu ili najmoprimcu najkasnije danom pristupanja Republike Hrvatske u clanstvo EU.

Koliko košta energetski pregleda i energetski certifikat zgrade??

Najviša cijena koštanja energetskih pregleda i energetskog certifikata zgrada uredena je Odlukom ministrice o najvišim cijenama koštanja provodenja energetskih pregleda i izdavanja energetskih certifikata zgrada.