most-detalj.jpg

Pomorstvenost plovnih objekata

Nositeljica predmeta: prof. dr. sc. Jasna Prpić-Oršić
Asistent: Ivan Sulovsky

ECTS koeficijent opterećenja studenta - 5
Broj sati (P+V+S) - 45+30+0

OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Razumijevanje stohastičkog modela njihanja plovnog objekta na morskim valovima. Sposobnost analiziranja i usporedbe alternativnih projektnih rješenja plovnog objekta na temelju operativne učinkovitosti. Razvijanje sposobnosti rada u manjim grupama (timski rad) i prikaza ostvarenih rezultata.broda.

 

Očekivani ishodi predmeta

Objasniti mehanizam djelovanja pravilnog progresivnog vala. Statistički analizirati podatke o morskim valovima za različita geografska područja. Opisati metode dugoročne prognoze ekstremnih vrijednosti. Objasniti vrpčastu teoriju njihanja broda. Nabrojati dinamičke učinke njihanja plovnog objekta i opisati metode njihove procjene. Izračunati spektar odziva plovnog objekta i premašivost graničnih vrijednosti kriterija pojedinih dinamičkih učinaka za određeno stanje mora. Navesti i objasniti utjecaj pojedinih projektnih i operativnih parametara na dinamički odziv plovnog objekta na morskim valovima. Analizirati i usporediti alternativna projektna rješenja plovnog objekta na temelju operativne učinkovitosti.

 

Sadržaj predmeta

Linearna teorija valova. Morski valovi kao slučajni proces. Statistika morskih valova. Projektno stanje mora. Odziv broda na harmonijskim valovima. Vrpčasta teorija. Operatori amplitude odziva. Odziv broda na morskim valovima. Dinamički učinci na morskim valovima. Polarni dijagrami. Kriteriji pomorstvenosti. Operativnost. Pomorstvenost malih plovnih objekata. Stabilizacija njihanja. Pomorstvenost u osnivanju.


Način izvođenja nastave

Nastava će se izvoditi putem predavanja, auditornih vježbi i konzultacija. U knjižnici te kod nastavnice i asistentice dostupna je sva potrebna i dodatna literatura potrebna za polaganje ispita i realizaciju vježbi.


Obveze i vrednovanje studenta

Pohađanje nastave, aktivnost u nastavi, izrada domaćih zadaća i samostalno učenje.
Vrednovanje rada studenata radi se preko kontinuiranih provjera znanja (dva međuispita), pisanog i usmenog ispita te pohađanja nastave i izrade seminara.


Popis literature potrebne za polaganje ispita

Prpić-Oršić J., Čorić V.: Pomorstvenost plovnih objekata, Zigo, Sveučilište u Rijeci, 2006.


Preporučena dopunska literatura

Lloyd A.R.M.J.: Seakeeping: Ship Behaviour in Rough Water, Pillis Horwood Ltd, New York, 1989.
Faltinsen, O.M.: Sea Loads on Ships and Offshore Structures, University Press, Cambrige, 1998.