Teh. faks-19.jpg

Elektrifikacija željezničkih vagona za prijevoz kontejnera-hladnjača

 

logo gore.png

 

Naziv projekta: Elektrifikacija željezničkih vagona za prijevoz kontejnera-hladnjača
Naziv korisnika: Transagent d.o.o.
Naziv Partnera: Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci

Kratki opis projekta:

Projekt Elektrifikacije željezničkih vagona za prijevoz kontejnera-hladnjača ima opći
cilj ostvariti preduvjete za pružanje kvalitetnije usluge željezničkog prijevoza
kontejnera hladnjača dok specifični ciljevi obuhvaćaju izradu željezničkog vagona s
pretvaračem električne energije za napajanje kontejnera-hladnjača te
omogućavanje komunikacije vitalnih parametara (napajanje, temperatra u
kontejneru, pozicija i sl.) između prijevozne jedinice (vlak/vagon/kontejner) i
korisnika u stvarnom vremenu.

Svrha projekta je podići razinu usluge i konkurentnosti prijevoza kontejnera-
hladnjača željeznicom, što će se omogućiti izradom inovativnog vagona za prijevoz
kontejnera te izradom i uvođenjem korisničkog sučelja koji omogućava praćenje
kontejnera i vitalnih parametara u stvarnom vremenu.

Projekt će izraditi i testirati korisničko sučelje koje će omogućiti ne samo lociranje i
praćenje pozicije kontejnera, već i nadzor vitalnih parametara unutar njega i to u
stvarnom vremenu.

Izradom vagona na kojima će se primijeniti razvijena tehnologija partnera te
testiranjem vagona u simuliranim uvjetima savladat će se nedostatak priključka
kontejnera na izvor napajanja. Izradom korisničkog sučelja te njegovim testiranjem
s ciljem postizanja pune funkcionalnosti, omogućit će se dostupnost nove usluge
praćenja kontejnera korisnicima.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Izrada željezničkog vagona s pretvaračem
električne energije za napajanje kontejnera-hladnjača te omogućavanje
komunikacije vitalnih parametara između vagona/kontejnera i korisnika u stvarnom
vremenu, koji će dovesti do povećanog udjela prijevoza kontejnera-hladnjača
željeznicom, odnosno povećanog udjela prodaje ove usluge u iznosu od preko
70%.

Ukupna vrijednost projekta: 2.480.388,62 HRK, iznos koji sufinancira EU: 484.567,80 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 01.04.2017. – 01.08.2020.

 

Kontakt za više informacija: reewa@transagent.hr

Relevantne internetske stranice: www.strukturnifondovi.hr
Operativni program iz kojeg je projekt sufinanciran: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/.

logo dolje novo.PNG