riteh-fasada.jpg


NOVOSTI

 

Uspostavljena ispitna linija i provedena eksperimentalna istraživanja na latentnom spremniku topline

 

U svrhu istraživanja na latentnom spremniku topline uspostavljen je ispitni sustav u koji je ugrađen spremnik latentne topline i povezan s postojećim sustavom obnovljivih izvora energije. Ispitni sustav ugrađen je u Laboratoriju za toplinska mjerenja Zavoda za termodinamiku i energetiku Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

Konstruiran je latentni spremnik topline vertikalne izvedbe tipa „cijevi u plaštu“ koji sadrži 19 ravnih orebrenih cijevi od kojih svaka ima 8 uzdužno postavljenih lamela razmaknutih pod kutem od 45°. Izmjena topline u latentnom spremniku vrši se između radnog medija i akumulatora topline tj. parafina RT 25 koji omogućuje pohranjivanje latentne topline taljenja. 

Sastavni dijelovi sustava su dizalica topline voda-voda učina 18 kW, dva inercijska spremnika volumena 300 l, cjevovod radnog medija te ispitna zona s hidrauličkom regulacijom ulazne temperature radnog medija u spremnik i ugrađenom mjernom opremom.
 

regulacija latentni.PNG

Dio sekundarnog kruga grijanja/hlađenja latentnog spremnika topline s pripadajućom regulacijskom opremom

 




 

latentni spremnik.png

Latentni spremnik sa sustavom za prikupljanje i obradu podataka mjerenja

Proveden je niz mjerenja za vrijeme procesa taljenja i skrućivanja akumulatora topline za različite ulazne temperature vode. Za istraživanje procesa taljenja korišten je raspon ulaznih temperatura vode između 37 i 42 °C, a za istraživanje procesa skrućivanja između 7 i 13 °C.

 

Prilagođena ispitna linija i provedena eksperimentalna istraživanja na cijevnim lamelnim izmjenjivačima topline

 

U okviru cilja projekta Povećanje učinkovitosti izmjenjivača topline istraživanjem optimalnih pogonskih uvjeta prilagođena je ispitna linija za izmjenjivače topline i provedena su eksperimentalna istraživanja utjecaja pogonskih uvjeta na izmjenu topline u cijevnim lamelnim izmjenjivačima topline.

Ispitna linija prilagođena je na način da su u postojeći ispitni sustav ugrađena još dva cijevna lamelna izmjenjivača topline.

U ispitnim zonama izmjenjivača topline postavljeni su mjerni osjetnici za mjerenje ulaznih i izlaznih temperatura zraka i vode, anemometri za mjerenje brzina strujanja zraka ispred i iza izmjenjivača topline u zračnom kanalu i diferencijalni manometri za mjerenje pada tlaka.

 

mjerni kanal termoparovi paolo.PNG

Ugrađeni cijevni lamelni izmjenjivači topline s mjernom opremom
 

Mjerenja su provedena za jednoliki i nejednolike profile ulaznih brzina strujanja zraka za odabrani maseni protok zraka te različite protoke vode u rasponu od 800 do 3100 kg/h. Također mjerenja su vršena za različite ulazne temperature vode u rasponu od 40 do 60 °C.

 

Uspostavljena ispitna linija i provedena eksperimentalna istraživanja na lamelnom izmjenjivaču topline s mikrokanalima

 

Temeljem projektnog prijedloga i nabavljene opreme, uspostavljen je ispitni sustav za provedbu eksperimentalnog istraživanja utjecaja geometrije na izmjenu topline, s ugrađenim mjernim osjetnicima i davačima.

Ispitni sustav za provedbu eksperimentalnog istraživanja uspostavljen je u Laboratoriju za toplinska mjerenja Tehničkog fakulteta u Rijeci. Koristi se zračni tunel otvorenog tipa. Sastavni dijelovi ispitnog sustava su tlačna klimatizacijska jedinica, zračni kanali, cjevovod radnog medija te ispitna zona u koju se ugrađuju ispitivani izmjenjivači topline.

Ispitna zona izmjenjivača topline na strani zraka opremljena je poljem temperaturnih osjetnika ispred i iza izmjenjivača topline, setom od četiri toplonitna anemometra za mjerenje brzina zraka ispred i iza izmjenjivača topline, kao i diferencijalnim manometrom za mjerenje pada tlaka zraka prolaskom kroz izmjenjivač. Dodatni diferencijalni manometar priključen je na mjernu prigušnicu (blendu) u svrhu određivanja protoka zraka u ispitnoj zoni.

Na strani vode izgrađen je sekundarni krug grijanja/hlađenja sa svom pratećom regulacijskom opremom i armaturom.

Za prikupljanje i pohranu podataka, na ispitni sustav je priključen modularni univerzalni sustav za akviziciju podataka.

Mjerenja na lamelnom izmjenjivaču topline s mikrokanalima provedena su za širi raspon temperatura i brzina strujanja zraka i vode. Mjerenja su provedena za ulazne brzine strujanja zraka u rasponu od 0,5 do 5 m/s i ulazne brzine strujanja vode u rasponu od 0,05 do 1 m/s. Ulazne temperature zraka i vode bile su unutar raspona od 2 do 67 °C.

 

20170706_132110_001.jpg

Lamelni izmjenjivač topline s mikrokanalima
 

mjerna linija.PNG

Ispitna zona s ugrađenim izmjenjivačem topline
 

pozicije termoparova HR 2.png

Ispitna zona i pozicije termoparova postavljenih u zračnom tunelu


 

anemometri i blenda 2.png

Mjerni osjetnici za mjerenje brzina i diferencijalnog tlaka

sustav za akviziciju podataka 2.png

                    Sustav za akviziciju podataka