riteh-fasada.jpg
Objavljeno
9. ožujka 2017.

Predaja diplomskih radova 14. 3. 2017.

Predaja diplomskih radova na diplomskom sveučilišnom studiju računarstva održat će se u utorak, 14. 3. 2017. godine s početkom u 12.00 sati u uredu predsjednika povjerenstva, prostorija 1-49c.

Diplomski rad mora biti izrađen sukladno člancima 12. i 13. „Pravilnika o diplomskom radu, diplomskom ispitu i završetku diplomsklih sveučilišnih studija“ i sukladno „Uputama za pisanje završnog/diplomskog rada“. Oba dokumenta nalaze se na mrežnim stranicama Fakulteta. Osobito treba voditi brigu da radovi moraju sadržavati sažetak i ključne riječi na hrvatskom i engleskom jeziku.

Studenti predaju jedan tvrdo uvezani primjerak diplomskog rada u sklopu kojega je i diplomski rad na CD-u te jedan odvojeni primjerak diplomskog rada na CD-u. Uz rad potrebno je priložiti „Izvješće o provedenoj provjeri izvornosti studentskog rada“ izrađeno i potpisano od strane mentora rada.


Predsjednik Povjerenstva za diplomske ispite
diplomskog sveučilišnog studija računarstva
Izv. prof. dr. sc. Kristijan Lenac