Nastava

Predmeti preddiplomskog sveučilišnog studija brodogradnje                                                 

Hidrodinamika plovnih objekata  I

 

Predmeti diplomskog sveučilišnog studija brodogradnje                                                 

Hidrodinamika plovnih objekata  II

Brodski propulzori

 

Predmeti poslijediplomskog  studija 

Hidrodinamika plovnih objekata

Izabrana poglavlja iz otpora plovnih objekata

Izabrana poglavlja iz propulzije plovnih objekata