Akti i dokumenti

AKTI I DOKUMENTI

 

Statut Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Statut Sveučilišta u Rijeci (pročišćeni tekst - 5. lipnja 2018.)

Pravilnik o studijima Sveučilišta u Rijeci (pročišćeni tekst - 15. lipnja 2020.)
Odluka vezana uz čl. 42. Pravilnika o studijima Sveučilišta u Rijeci (pročišćeni tekst - 15. lipnja 2020.)

Pravilnik o nagrađivanju studenata na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima te stručnim studijima  

Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata   

Odluka - Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata

Pravilnik o stručnoj praksi na preddiplomskom sveučilišnim studijima, diplomskom sveučilišnim studijima i stručnim studijima

Pravilnik o završnom radu, završnom ispitu i završetku preddiplomskih sveučilišnih studija

Pravilnik o završnom radu, završnom ispitu i završetku preddiplomskih stručnih studija

Pravilnik o diplomskom radu, diplomskom ispitu i završetku diplomskih sveučilišnih studija

Upute za izradu i samoarhiviranje završnog/diplomskog rada

Priručnik za kvalitetu studiranja Sveučilišta u Rijeci

Pravilnik o postupanju po provedenoj evaluaciji nastavnika i kolegija od strane studenata

Pravilnik o sigurnosti informacijskih sustava Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Pravilnik o knjižnici Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci - pročišćeni tekst (studeni 2008.)

Pravilnik o načinu korištenja javnih računala u čitaonici knjižnice